Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije EU-a obavljaju tehničke, znanstvene ili upravljačke poslove kojima institucijama EU-a pomažu pri oblikovanju i provedbi politika.

Osim toga podupiru suradnju EU-a, nacionalnih vlada i socijalnih partnera udruživanjem tehničkih i stručnih znanja.

Decentralizirane agencije osnivaju se na neodređeno razdoblje, a smještene su diljem EU-a. Svaka je agencija jedinstvena i ispunjava zasebnu funkciju.

Glavna uprava EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje surađuje s ove četiri decentralizirane agencije EU-a:

Podijeli ovu stranicu