Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Podpora podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných

Podnikání a samostatně výdělečná činnost:

  • vytvářejí pracovní místa
  • iniciují rozvoj dovedností
  • dávají nezaměstnaným a zranitelným osobám možnost se plně zapojit do společnosti a ekonomiky

Jako aktéry klíčové pro to, aby ekonomika rostla inteligentním a udržitelným způsobem a aby podporovala sociální začleňování, zmiňuje podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné i strategie Evropa 2020. „Obnovení růstu v Evropě a zvýšení počtu pracovních míst bez dalšího zadlužování“ je navíc nejvyšší prioritou Komise.

V rámci podpory podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných se Evropská komise zaměřuje na:

Jejím cílem při tom je:

  • zvýšit informovanost o problematice podnikání a samostatně výdělečné činnosti
  • budování kapacit v zemích a regionech EU
  • podporovat podnikání finančně

Rozšiřování znalostí

Velká část budování kapacit a vzájemného učení v oblasti podnikání se uskutečňuje ve spolupráci s OECD. Mezi společné publikace patří řada „Chybějící podnikatelé“, která se zaměřuje na rozvoj podnikání mezi zranitelnými skupinami (mladí lidé, ženy, starší lidé, migranti, zdravotně postižení). Kromě toho zahrnují řadu tzv. „Stručných nástinů politik“, která se zabývá otázkami, jako je podnikání seniorůpodnikání mladých lidíudržitelná samostatně výdělečná činnost a neformální podnikání.

Budování kapacit

V rámci spolupráce s OECD je stále více pozornosti věnováno analýze situace v jednotlivých zemích. Cílem připravovaných zpráv je pomoci členským státům zdokonalit jejich podporu mladým podnikatelům nebo podporu podnikání řešící nezaměstnanost.

Evropská komise a OECD také společně vypracovaly nástroj pro lepší politiku podnikání, který může být vítaným impulzem pro zdokonalení politik podnikání ve městě, regionu nebo zemi EU. Tento nástroj se týká politiky podpory podnikání lidí ze zranitelných skupin, jakož i sociálního podnikání.

Finanční podpora podnikání

V oblasti mikrofinancování napomáhají podpoře samostatné výdělečné činnosti a zakládání mikropodniků Evropský nástroj mikrofinancování Progress a třetí osa programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI). Podporu z třetí osy EaSI mohou rovněž využít sociální podniky.

Finanční podporu a další formy podnikatelské podpory poskytuje Evropský sociální fond (ESF). Cílená podpora je poskytována nedostatečně zastoupeným a znevýhodněným skupinám, včetně podnikatelek a zdravotně postižených.

Sdílet tuto stránku