Заетост, социални въпроси и приобщаване

Подкрепа за предприемачите и самостоятелно заетите лица

Подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост:

  • създаване на работни места,
  • развиване на умения,
  • предоставяне на възможност на безработни и хора в неравностойно положение да участват пълноценно в обществения и икономическия живот.

В стратегията „Европа 2020“ предприемачеството и самостоятелната заетост се признават за ключов фактор за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нещо повече, основният приоритет на Комисията е „Европа да започне отново да бележи растеж и броят на работните места да се увеличи, без да се генерира нов дълг“.

В подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост Европейската комисия съсредоточава усилията си върху:

като цели да:

  • развива знанията за предприемачеството и самостоятелната заетост
  • изгражда капацитет в страните и регионите от ЕС
  • подпомага финансово предприемачеството.

Повишаване на знанията

Натрупването на знания и взаимното учене за предприемачеството до голяма степен се извършват в сътрудничество с ОИСР. Съвместните публикации включват поредицата Липсващи предприемачи, в която се обръща внимание на развитията в областта на предприемачеството сред уязвимите групи от населението (младежи, жени, възрастни хора, мигранти, хора с увреждания). Освен това те включват поредицата „Обзори на политиките“, която обхваща теми като предприемачество в напреднала възрастмладежко предприемачествоустойчива самостоятелна заетост и неформално предприемачество.

Изграждане на капацитет

В сътрудничеството със страните от ОИСР се обръща все по-голямо внимание на анализа по държави. Със своите доклади ОИСР се опитва да помогне на държавите членки да подобрят помощта си за младите предприемачи или предприемачите, които преди са били безработни.

Европейската комисия и ОИСР заедно разработиха инструмент за подобряване на политиката в областта на предприемачеството, който може да действа като катализатор за подобряване на политиките в областта на предприемачеството в даден град, регион или в цяла държава от ЕС. Инструментът обхваща политиките в подкрепа на предприемачеството от страна на хора от уязвими групи, както и социалното предприемачество.

Финансово подпомагане на предприемачеството

По отношение на микрофинансирането Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и третата ос на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) подпомагат стимулирането на самостоятелната заетост и създаването на микропредприятия. Социалните предприятия също могат да се възползват от финансова помощ в рамките на третата ос на EaSI.

Европейският социален фонд (ЕСФ) насърчава предприемачеството чрез финансови услуги и услуги в подкрепа на бизнеса. Целенасочена подкрепа се предоставя на слабо представените групи и групите в неравностойно положение, включително жени предприемачи и хора с увреждания.

Споделете тази страница