Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Στήριξη των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων

Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι συμβάλλουν:

  • στη δημιουργία θέσεων εργασίας
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • στη δημιουργία ευκαιριών για τους ανέργους και τα ευάλωτα άτομα ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως κύριους παράγοντες για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, ύψιστη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι «να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος».

Για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολουμένους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει τις προσπάθειές της:

και επιδιώκει:

  • να διευρύνει τις γνώσεις για την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση
  • να αναπτύξει ικανότητες σε χώρες και περιφέρειες της ΕΕ
  • να στηρίξει οικονομικά την επιχειρηματικότητα.

Απόκτηση γνώσεων

Η απόκτηση γνώσεων και η αμοιβαία ενημέρωση για θέματα επιχειρηματικότητας υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Οι κοινές εκδόσεις περιλαμβάνουν μια σειρά με τίτλο «Missing Entrepreneurs» η οποία έχει ως κύριο θέμα την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στις ευάλωτες ομάδες (νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, μετανάστες, ανάπηροι). Επιπλέον, περιλαμβάνουν μία σειρά από «Συνόψεις πολιτικής» που καλύπτουν θέματα όπως η επιχειρηματικότητα των ηλικιωμένων, η επιχειρηματικότητα των νέων, η διατήρηση της αυτοαπασχόλησης και η άτυπη επιχειρηματικότητα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ανά χώρα αναλύσεις. Με τις εκθέσεις του, στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να στηρίζουν καλύτερα τους νέους επιχειρηματίες ή την επιχειρηματικότητα των ανέργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ ανέπτυξαν επίσης από κοινού ένα εργαλείο πολιτικής για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα σε μία πόλη, περιφέρεια ή χώρα της ΕΕ. Το εργαλείο καλύπτει τις πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που προέρχεται από ευάλωτα άτομα, καθώς και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οικονομική στήριξη της επιχειρηματικότητας

Όσον αφορά τις μικροχρηματοδοτήσεις, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων (Progress) και ο τρίτος άξονας του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) βοηθούν την τόνωση της αυτοαπασχόλησης και τη δημιουργία μικροεπιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από τον τρίτο άξονα του EaSI.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EΚΤ) προωθεί την επιχειρηματικότητα με την παροχή χρηματοδοτικής και επιχειρηματικής στήριξης. Στοχευμένη στήριξη παρέχεται στις υποεκπροσωπούμενες και τις μειονεκτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες επιχειρηματίες και τα άτομα με αναπηρία.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα