Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wsparcie dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Pomoc na rzecz przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

  • tworzenie miejsc pracy
  • rozwijanie umiejętności
  • umożliwianie osobom bezrobotnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Zgodnie ze strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ponadto „przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenie liczby miejsc pracy bez zwiększania zadłużenia” stanowią priorytet Komisji.

W działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia Komisja Europejska kładzie nacisk na:

i stara się:

  • podnosić poziom wiedzy o zasadach przedsiębiorczości i samozatrudnienia
  • budować zdolności w krajach i regionach UE
  • wspierać finansowo rozwój przedsiębiorczości.

Zwiększanie wiedzy

Poszerzanie wiedzy i wzajemne uczenie się zasad przedsiębiorczości w znacznej mierze odbywa się we współpracy z OECD. Wspólne publikacje obejmują m.in. serię Missing Entrepreneurs (Brakujący przedsiębiorcy), poświęconą głównie rozwojowi przedsiębiorczości wśród grup znajdujących się w trudnej sytuacji (osób młodych, kobiet, osób starszych, imigrantów, osób niepełnosprawnych). Ponadto istnieje szereg informatorów tematycznych poruszających takie kwestie jak: przedsiębiorczość osób starszychprzedsiębiorczość osób młodychwspieranie samozatrudnienia czy nieformalna przedsiębiorczość.

Budowanie zdolności

We współpracy z OECD coraz większego znaczenia nabierają analizy sytuacji w poszczególnych krajach. Są one zawarte w sprawozdaniach, które mają pomóc państwom członkowskim we wspieraniu młodych przedsiębiorców lub przedsiębiorczości jako sposobu wyjścia z bezrobocia.

Komisja Europejska i OECD opracowały również wspólnie narzędzie ułatwiające kształtowanie skuteczniejszej polityki wspierania przedsiębiorczości, które ma wspierać poprawę polityki na rzecz przedsiębiorczości w miastach, regionach i krajach UE. Narzędzie to zawiera strategie polityczne służące wspieraniu przedsiębiorczości osób ze słabszych grup społecznych, a także przedsiębiorczości społecznej.

Finansowe wspieranie przedsiębiorczości

W dziedzinie mikrofinansów europejski instrument mikrofinansowy Progress i trzecia oś programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) wspierają podejmowanie pracy na własny rachunek i tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa społeczne mogą również otrzymać wsparcie finansowe dostępne w ramach trzeciej osi EaSI.

Europejski Fundusz Społeczny (ESF) promuje przedsiębiorczość za pośrednictwem usług finansowych i usług wsparcia dla biznesu. Ukierunkowane wsparcie otrzymują grupy niedostatecznie reprezentowane i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w tym kobiety-przedsiębiorcy oraz osoby niepełnosprawne.

Udostępnij tę stronę