Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) toetamine

Ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad aitavad:

  • luua töökohti,
  • arendada oskusi ja
  • anda töötutele ja ebasoodsas olukorras olevatele inimestele võimaluse osaleda ühiskonnas ja majanduses.

Euroopa 2020. aasta strateegias nähakse ettevõtlusega tegelemist kui peamist tegurit aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks. Lisaks sellele on komisjoni esmatähtis ülesanne suunata Euroopa taas majanduskasvu teele ja suurendada töökohtade arvu, ilma et sellega kaasneksid uued võlad.

Ettevõtjate ja FIEde toetamisel keskendub Euroopa Komisjon järgmisele:

Peale selle püüab komisjon

  • anda inimestele ettevõtluse ja FIEna tegutsemise kohta rohkem teadmisi,
  • arendada ELi riikide ja piirkondade võimekust ning
  • toetada ettevõtlust rahaliselt.

Teavitustöö

Ettevõtluse kohta teabe jagamiseks ja selles valdkonnas üksteiselt õppimise edendamiseks tehakse palju koostööd OECDga. ELi ja OECD ühisväljaannete hulka kuulub sari „Missing Entrepreneurs“, milles keskendutakse ettevõtluse arendamisele sellistes elanikkonnarühmades, kelle hulgas on ettevõtjaid vähem (nt noored, naised, eakad, rändajad, puudega inimesed). Väljaannete hulgas on ka poliitikaülevaadete sari „Policy Briefs“, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu ettevõtlus eakate hulgasnoored ettevõtjadFIEna tegutsemise edendamine ja mitteametlik ettevõtlus.

Võimekuse suurendamine

OECDga tehtavas koostöös pööratakse üha suuremat tähelepanu riigipõhistele analüüsidele. OECD aruannete eesmärk on aidata liikmesriikidel toetada noori ettevõtjaid või ettevõtet asutada soovivaid töötuid.

Euroopa Komisjon ja OECD on koos välja töötanud ka ettevõtluspoliitika täiustamise vahendi, mille abil saavad linnad, piirkonnad ja ELi riigid koostada tõhusamaid ettevõtlusstrateegiaid. Vahend hõlmab ettevõtluse arendamist ebasoodsas olukorras olevates elanikkonnarühmades ning sotsiaalset ettevõtlust.

Ettevõtluse rahaline toetamine

Mikrorahastamise valdkonnas aitavad Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress“ ning tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) kolmas sammas soodustada FIEks hakkamist ning mikroettevõtete loomist. EaSI kolmandast sambast saavad rahalist toetust ka sotsiaalsed ettevõtjad.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) edendab ettevõtlust rahaliselt ja ettevõtlustoe teenuste vahendusel. Sihttoetust antakse sellistele elanikkonna rühmadele, mille hulgas ettevõtlus ei ole väga levinud või mis on ebasoodsas olukorras, sh naisettevõtjatele ja puuetega inimestele.

Jaga seda lehte