Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Úhrada nákladov

Na to, aby sa zabezpečila maximálna úhrada, by ste sa mali pred odchodom poradiť vo vašej zdravotnej poisťovni. Vo všeobecnosti vaša zdravotná poisťovňa uhradí vaše náklady len vtedy, keď zákony vo vašej krajine dané ošetrenie uznávajú. Napríklad náklady na kúpeľnú liečbu sa v niektorých krajinách hradia, ale v iných sa nehradia.

Ktoré náklady sa budú uhrádzať? Ktoré budem musieť zaplatiť?

Ak získate súhlas, náklady na ošetrenie (nemocničné alebo ambulantné) sa budú uhrádzať podľa toho, ktorá suma je vyššia – v štáte, kde ste poistení, alebo v štáte, kde sa vám ošetrenie poskytuje.

Ktoré riešenie je finančne najvýhodnejšie?

Pokiaľ ide o podmienky financovania, najlepší spôsob je získať súhlas.

Pri nemocničnom ošetrení, vaša zdravotná poisťovňa bude takmer vždy vyžadovať predchádzajúci súhlas. Týmto súhlasom sa garantuje úhrada v najvýhodnejšej výške. Vaše náklady na ošetrenie sa vtedy budú automaticky uhrádzať sumou, ktorú ponúka štát, kde vám ošetrenie poskytujú, a ak sa v štáte, kde ste poistení, ponúka vyššia suma, rozdiel sa vám uhradí z vášho poistenia. Pamätajte, prosím, na to, že nárok na dodatočnú úhradu sa neuznáva vo vzťahu k Švajčiarsku.

Pri ambulantnom ošetrení, ak získate súhlas, záruky budú také isté. Alebo môžete vycestovať priamo do krajiny, kde chcete dostať ošetrenie, bez súhlasu a po návrate požiadať o úhradu, ktorú ponúka vaša poisťovňa. Ak suma úhrady je vyššia ako v štáte, v ktorom vám poskytli ošetrenie, dostanete úhradu v tejto výške. Ak však výška úhrady je vyššia v štáte, kde vám poskytli ošetrenie, nebude mať nárok na žiadnu dodatočnú úhradu. Pamätajte, prosím, na to, že náklady na ošetrenie sa neuhrádzajú vo vzťahu k Švajčiarsku.

Poznámka: v súčasnosti neexistuje žiadne európske vymedzenie pojmov „nemocničné ošetrenie“ alebo „ambulantné ošetrenie“. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s vašou poisťovňou.

Majte na zreteli, že v zásade vaše náklady na ošetrenie sa uhradia len vtedy, keď štát, v ktorom ste poistení, toto ošetrenie uznáva. Napríklad náklady na kúpeľnú liečbu sa v niektorých krajinách hradia, ale v iných sa nehradia. Pred vycestovaním si to zistite vo vašej poisťovni.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku