Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Izmaksu segšana

Lai izmaksas tiktu segtas maksimāli iespējamā apjomā, pirms došanās ceļā sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi. Vispārīgā gadījumā jūsu veselības apdrošināšanas iestāde izmaksas segs tikai tad, ja jūsu valsts tiesību aktos ir atzīts konkrētais ārstēšanas veids. Piemēram, ārstēšanos kūrortā dažas valstis sedz, bet citas nesedz.

Kuras no izmaksām tiks segtas, un par ko man būs jāmaksā pašam?

Ja esat saņēmis atļauju, ārstēšanās (stacionārās vai ambulatorās) izmaksas segs pēc augstākās likmes, salīdzinot likmi valstī, kurā esat apdrošināts, un likmi ārstēšanās valstī.

Piemērs

Sofija ir apdrošināta valstī A un ir saņēmusi atļauju par operāciju valstī B. Hospitalizēšanas izmaksas valstī B ir EUR 4000. Par līdzīgu medicīnisko palīdzību valstī A viņai atlīdzinātu tikai EUR 2800, salīdzinot ar EUR 3200 valstī B.
Tā kā Sofija ir saņēmusi atļauju, uz viņu attieksies tie paši noteikumi, kas uz valstī B apdrošinātajiem — viņas izmaksas tiks atlīdzinātas EUR 3200 apmērā, un pašai būs jāmaksā tikai starpība — EUR 800.

Turpretim, ja līdzīgu ārstēšanos valstī A atlīdzina EUR 3500 apmērā, Sofija papildus valstī B piedāvātajai atlīdzības summai (EUR 3200) saņems arī atlīdzību par starpību starp abu valstu summām (EUR 3500 — EUR 3200 = EUR 300). Šajā gadījumā kopējā atlīdzības summa būs EUR 3500, un Sofijai pašai būs jāmaksā tikai EUR 500.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Šveice neatzīst tiesības uz papildu atlīdzību gan tad, ja esat apdrošināts EEZ valstī un ceļojat uz Šveici, gan pretējā gadījumā.

Ja neesat saņēmis atļauju, principā jums nav tiesību uz citā valstī notikušas stacionārās ārstēšanas izmaksu atlīdzināšanu. Savukārt ambulatorās ārstēšanas izmaksas segs, balstoties uz tās valsts noteikumiem, kurā veicāt apdrošināšanu, taču bez papildu atlīdzības gadījumā, ja valsts, kurā ārstējaties, piedāvā lielāku atlīdzības summu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jums nav atļaujas, Šveice nesedz EEZ valstspiederīgo ārstēšanas izmaksas un otrādi.

Kāds ir finansiāli izdevīgākais risinājums?

Finansiālā ziņā jums visizdevīgāk ir saņemt iepriekšēju atļauju.

Attiecībā uz stacionāro ārstēšanujūsu veselības apdrošināšanas iestāde visdrīzāk prasīs, lai jūs saņemtu iepriekšēju atļauju. Tā jums nodrošinās atlīdzināšanu ar visizdevīgākajiem noteikumiem. Šādā gadījumā jūsu ārstēšanās izmaksas automātiski tiks atlīdzinātas pēc likmes valstī, kurā ārstējaties, un, ja valsts, kurā veicāt apdrošināšanu, piedāvā augstāku likmi, jūsu apdrošināšanas iestāde segs starpību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībās ar Šveici tiesības uz papildu atlīdzību netiek atzītas.

Attiecībā uz ambulatoro ārstēšanu, ja būsiet saņēmis atļauju, uz jums attieksies tās pašas garantijas. Jūs varat arī tieši doties uz valsti, kurā vēlaties ārstēties, nesaņēmis atļauju, un pieprasīt savas veselības apdrošināšanas iestādes piedāvāto atlīdzību, kad esat atgriezies savā valstī. Ja likme ir augstāka nekā tā ir ārstēšanās valstī, jūs saņemsiet atlīdzību pēc šīs likmes. Taču, ja likme ir augstāka ārstēšanās valstī, jūs nevarēsiet saņemt papildu atlīdzību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja atļauja nav saņemta, attiecībās ar Šveici ārstēšanas izmaksas netiek atlīdzinātas.

Piezīme. Pagaidām nav „stacionārās ārstēšanas” un „ambulatorās ārstēšanas” Eiropas līmeņa definīciju. Šaubu gadījumā noskaidrojiet to savā veselības apdrošināšanas iestādē.

Ņemiet vērā, ka principā jūsu ārstēšanās izmaksas var segt tikai tad, ja konkrēto ārstēšanos atzīst tās valsts tiesību akti, kurā veicāt apdrošināšanu. Piemēram, ārstēšanos kūrortā dažas valstis sedz, bet citas nesedz. Pirms dodaties ceļā, noskaidrojiet to savā apdrošināšanas iestādē.

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Sazinieties ar “Europe Direct” (00800 6 7 8 9 10 11)
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādēm SOLVIT
Uzklausiet ES pilsoņu dienesta juristu padomu

Ieteikt šo lapu: