Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Για την κάλυψη των εξόδων σας

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα πριν αναχωρήσετε. Σε γενικές γραμμές, ο ασφαλιστικός σας φορέας θα καλύψει τα έξοδά σας μόνον εφόσον η νομοθεσία της χώρας σας αναγνωρίζει την περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες.

Ποια έξοδα καλύπτονται; Τι θα πρέπει να πληρώσω εγώ;

Αν λάβετε έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης (νοσοκομειακής ή μη) θα καλυφθούν στο ποσοστό που είναι υψηλότερο – είτε του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος είτε του κράτους όπου σας χορηγείται περίθαλψη.

Ποια είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση;

Από οικονομική άποψη, σας συμφέρει περισσότερο να ζητήσετε έγκριση.

Στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει πρέγκριση. Αυτή η έγκριση εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων σας στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα περίθαλψής σας θα σας επιστραφούν στο ποσοστό που προβλέπει το κράτος στο οποίο λαμβάνετε την περίθαλψη, εάν όμως προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό στο κράτος όπου είστε ασφαλισμένος, ο ασφαλιστικός σας φορέας θα σας επιστρέψει τη διαφορά. Σημειωτέον ότι το δικαίωμα σε πρόσθετη επιστροφή δεν αναγνωρίζεται από την Ελβετία.

Όσον αφορά τη μη νοσοκομειακή περίθαλψη, θα έχετε τις ίδιες εγγυήσεις, εφόσον λάβετε έγκριση. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ταξιδεύσετε κατευθείαν στη χώρα όπου επιθυμείτε να σας χορηγηθεί περίθαλψη, χωρίς να λάβετε έγκριση, και να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων που προβλέπει ο ασφαλιστικός σας φορέας όταν γυρίσετε στη χώρα σας. Αν το ποσοστό κάλυψης είναι υψηλότερο απ' ό,τι στη χώρα περίθαλψής σας, θα σας επιστραφούν τα έξοδα κατά το ποσοστό αυτό. Ωστόσο, αν το ποσοστό κάλυψης είναι υψηλότερο στο κράτος όπου σας χορηγείται περίθαλψη, δεν δικαιούσθε πρόσθετη επιστροφή εξόδων. Σημειωτέον ότι χωρίς έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης δεν καλύπτονται από την Ελβετία.

Σημ.: Προς το παρόν δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός της "νοσοκομειακής" ή "μη νοσοκομειακής" περίθαλψης. Εάν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Κατά κανόνα, τα έξοδα περίθαλψης καλύπτονται μόνον εάν η νομοθεσία του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος αναγνωρίζει τη σχετική περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα