Заетост, социални въпроси и приобщаване

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

© Shutterstock / addkm

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Това включва предоставяне на храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична употреба, напр. обувки, сапун и шампоан.

Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността.

Националните органи могат да подкрепят и нематериалната помощ за най-нуждаещите се, за да им се помогне да се интегрират в обществото.

Чрез Фонда ще се помогне на хората да направят първата крачка към излизане от бедността и социалното изключване.

Благодарение на него най-нуждаещите се хора ще получат помощ за задоволяване на най-основните си нужди, което е предварително условие, за да могат те да започнат работа или да се обучават с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ).

Графичен обзор на програмата FEAD и ключови факти и цифри (на английски)

Справяне със социалните последици от кризата с коронавируса

През май 2020 г. Комисията предложи допълнителни изменения в Регламента за общоприложимите разпоредби и Регламента за FEAD в отговор на пандемията от COVID-19 и увеличаващите се нужди. С тези изменения се предоставят допълнителни ресурси за FEAD за 2020, 2021 и 2022 г. като част от увеличените ресурси за политиката на сближаване в бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г.

През април 2020 г. Комисията вече бе предприела инициатива за изменение на FEAD, като част от пакета Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса — плюс. С този пакет бяха въведени повече гъвкавост и ликвидност за държавите от ЕС.

Как функционира Фондът?

Комисията одобрява националните програми за периода 2014—2020 г., въз основа на които националните органи вземат отделни решения, които водят до предоставяне на помощта чрез партньорски организации (често неправителствени). Подобен подход вече се използва при фондовете на политиката на сближаване.

Страните на ЕС могат да избират какъв вид помощ (храна, основна материална помощ или комбинация от двете) желаят да предоставят в зависимост от своето собствено положение и това как ще бъдат доставени и разпределени стоките.

Националните органи могат или сами да купуват храната и стоките и да ги доставят на партньорски организации, или да финансират организациите, които да извършат закупуването. Партньорските организации, които сами купуват храната или стоките, могат да ги разпределят пряко или да поискат помощ от други партньорски организации.

Партньорските организации са обществени органи или неправителствени организации, които са избрани от националните органи въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени на национално равнище.

Обобщение на изпълнението на целите на Фонда на национално равнище може да се намери в информационните документи на Фонда по държави

Колко пари са налице?

Като реална стойност над 3,8 милиарда евро са предназначени за Фонда за периода 2014—2020 г.

Освен това държавите от ЕС трябва да участват с най-малко 15 % под формата на национално съфинансиране в националните си програми.

Какво е правното основание?

Регламентът за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица бе приет през 2014 г. Той бе изменен през 2018 г. с няколко опростявания — консолидираната версия е достъпна онлайн. Всички актове за изпълнение и делегирани актове във връзка с този регламент бяха приети до края на 2016 г.

През април 2020 г. влязоха в сила нови изменения, с които се въвеждат специални мерки за справяне с избухването на COVID-19.

През февруари 2021 г. Регламентът за FEAD бе изменен, за да се гарантира, че Фондът може да бъде подсилен чрез прехвърляне на финансови средства от  REACT-EU в отговор на кризата с COVID-19.

Общност на FEAD

Общността на Фонда е мрежа с отворено членство за хора, предоставящи помощ на най-нуждаещите се лица в Европа, и е създадена през 2016 г. В нея участват:

  • националните органи за управление на Фонда,
  • организации, извършващи или интересуващи се от финансирани от Фонда дейности,
  • НПО на равнище ЕС и
  • институции на ЕС.

Тя е място за обмен на добри практики и насърчаване на нови идеи.

Научете повече за общността и нейните дейности.

Наблюдение и оценка на Фонда

Комисията и държавите от ЕС носят споделена отговорност за оценяването на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Управляващите органи извършват оценки на равнището на отделните държави, а Комисията извършва оценки на равнище ЕС.

При изготвянето на оценките се използват последователни, съпоставими и качествени данни, събирани от националните органи. Данните се използват и за наблюдение на изпълнението на програмите. Насоките на Комисията относно наблюдението и оценката помагат на управляващите органи при изпълнението на техните задачи.

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за постиженията на равнището на ЕС в годишни обобщаващи доклади:

Казуси, свързани с FEAD

В тези каталози се представя общ преглед на финансираните по Фонда инициативи в целия ЕС и се подчертава техният потенциал за допълване на други финансирани от ЕС програми, като например Европейския социален фонд:

Споделете тази страница