Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje krajiny EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Ide napríklad o potraviny, oblečenie a iné nevyhnutné predmety osobnej potreby, napríklad mydlá a šampóny.

Materiálna pomoc musí byť spojená s opatreniami sociálneho začlenenia, ako napríklad poradenstvom a podporou zameranou na pomoc ľuďom v snahe vymaniť sa z chudoby.

Vnútroštátne orgány môžu takisto podporovať aj nemateriálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby s cieľom pomôcť im lepšie sa začleniť do spoločnosti.

Podpora zo strany FEAD pomôže ľuďom pomôže ľuďom urobiť prvé kroky, aby sa vymanili z chudoby a sociálneho vylúčenia.

FEAD pomôže najodkázanejším osobám tým, že bude riešiť ich najzákladnejšie potreby, ktoré sú podmienkou pre získanie zamestnania alebo návštevu kurzov, ako sú tie, ktoré podporuje Európsky sociálny fond (ESF)

Grafický prehľad o programe FEAD a jeho kľúčových faktoch a číslach (v angličtine)

Riešenie sociálnych dôsledkov krízy spôsobenej koronavírusom

V reakcii na pandémiu COVID-19 a rastúce potreby navrhla Komisia v máji 2020 ďalšie zmeny nariadenia o spoločných ustanoveniach a nariadenia o FEAD. Vďaka týmto zmenám sa na roky 2020, 2021 a 2022 poskytnú dodatočné zdroje pre FEAD, ktoré tvoria súčasť navýšenia zdrojov pre politiku súdržnosti v rámci rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020.

Komisia v apríli 2020 vyvinula iniciatívu na zmenu nariadenia o FEAD  už v rámci  balíka opatrení, ktoré sú súčasťou Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus – CRII+. Týmto balíkom sa zaviedla väčšia flexibilita a likvidita pre členské štáty.

Ako funguje FEAD?

Komisia schvaľuje národné programy na roky 2014 až 2020, na základe čoho vnútroštátne orgány prijímajú jednotlivé rozhodnutia, ktorými sa poskytuje pomoc prostredníctvom partnerských organizácií (často mimovládnych). Podobný postup je zavedený v prípade kohéznych fondov.

Krajiny EÚ rozhodujú o type pomoci (potraviny, základná materiálna pomoc alebo ich kombinácia), ktorú chcú poskytovať, a to v závislosti od ich vlastnej situácie a od spôsobu získavania a distribúcie predmetov.

Vnútroštátne orgány môžu samé uskutočniť kúpu potravín a tovaru a dodať ich partnerským organizáciám. Alebo môžu finančné prostriedky poskytnúť organizáciám, ktoré tieto predmety kúpia. Partnerské organizácie, ktoré kúpia potraviny alebo tovar, môžu uskutočniť distribúciu priamo alebo požiadať o pomoc iné partnerské organizácie.

Partnerské organizácie sú verejnými subjektmi alebo mimovládnymi organizáciami vybranými vnútroštátnymi orgánmi na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sú vymedzené na vnútroštátnej úrovni.

Zhrnutie vykonávania na vnútroštátnej úrovni sa nachádza v prehľadoch FEAD o jednotlivých krajinách

Koľko finančných prostriedkov je k dispozícii?

V reálnom vyjadrení je viac ako 3,8 mld. EUR vyčlenených pre FEAD na obdobie 2014 – 2020.

Okrem toho krajiny EÚ by mali prispieť najmenej 15 % v rámci spolufinancovania národných programov.

Aký je právny základ?

Nariadenie o FEAD bolo prijaté v roku 2014. V roku 2018 bolo zmenené, pričom sa zaviedlo niekoľko zjednodušení. Konsolidované znenie je k dispozícii online. Všetky vykonávacie a delegované akty boli prijaté do konca roku 2016.

V apríli 2020 nadobudli účinnosť nové zmeny, ktorými sa zavádzajú osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Vo februári 2021 bolo nariadenie o FEAD zmenené s cieľom zabezpečiť, aby sa v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 mohol fond posilniť finančnými prevodmi z programu REACT-EU.

Komunita FEAD

Komunita FEAD bola vytvorená v roku 2016, je to otvorené spoločenstvo ľudí, ktorí poskytujú pomoc najodkázanejším osobám v Európe. Patria sem:

  • vnútroštátne riadiace orgány FEAD,
  • organizácie, ktoré vykonávajú činnosti financované z FEAD, alebo majú o takéto činnosti záujem,
  • MVO na úrovni EÚ a
  • inštitúcie EÚ.

Je to priestor na výmenu osvedčených postupov a podporu nových myšlienok.

Viac informácií o komunite a jej činnostiach.

Monitorovanie a hodnotenie FEAD

Komisia a členské štáty zdieľajú zodpovednosť za hodnotenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Riadiace orgány vykonávajú hodnotenia na úrovni členských štátov, pričom Komisia vykonáva hodnotenie na úrovni EÚ.

Hodnotenia sa opierajú o konzistentné, porovnateľné a kvalitné údaje zozbierané vnútroštátnymi orgánmi. Údaje sa používajú aj na monitorovanie toho, či sa programy úspešne realizujú. Usmernenie Komisie o monitorovaní a hodnotení podporujú riadiace orgány pri plnení ich úloh.

Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade výročné súhrnné správy o výsledkoch dosiahnutých na úrovni EÚ:

Prípadové štúdie FEAD

V týchto katalógoch nájdete prehľad iniciatív financovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v rôznych častiach EÚ a pozornosť sa venuje aj ich potenciálnemu účinku v kombinácii s inými programami financovanými Úniou, napríklad Európskym sociálnym fondom:

Zdieľať stránku