Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) podpira programe držav EU v zvezi s hrano in/ali osnovno materialno pomočjo najbolj ogroženim prebivalcem.

To vključuje hrano, oblačila in druge nujne osebne potrebščine, na primer čevlje, milo in šampon.

Materialno pomoč morajo spremljati ukrepi socialnega vključevanja, denimo svetovanje in podpora ljudem pri premagovanju revščine.

Nacionalni organi lahko zagotavljajo tudi nematerialno pomoč najbolj ogroženim prebivalcem, da jim pomagajo pri boljšem vključevanju v družbo.

Evropska pomoč najbolj ogroženim je namenjena prvim korakom pri premagovanju revščine in socialne izključenosti.

Najbolj ogroženim pomaga zadovoljiti najosnovnejše potrebe, kar je prvi pogoj, da bodo lahko poiskali delo ali se udeležili tečajev usposabljanja, denimo tistih, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad.

Delovanje Sklada

Evropska komisija potrdi nacionalne programe za obdobje 2014–2020, na podlagi katerih potem nacionalni organi sprejmejo posamezne odločitve glede pomoči, konkretne ukrepe pa izpeljejo partnerske organizacije (največkrat nevladne organizacije). Podoben pristop se že uporablja za kohezijske sklade.

Glede na njihove razmere in način zbiranja in razdeljevanja pomoči države EU same odločijo, kakšno vrsto pomoči (hrano ali osnovno materialno pomoč ali kombinacijo obeh) bodo zagotovile.

Nacionalni organi bodisi sami kupijo hrano in blago in ju dobavijo partnerskim organizacijam bodisi namenijo organizacijam finančna sredstva, s katerimi te opravijo nakup. Partnerske organizacije, ki same kupijo hrano in blago, ju lahko tudi neposredno razdelijo ali se za pomoč pri tem obrnejo na druge partnerske organizacije.

Partnerske organizacije so javna telesa ali nevladne organizacije. Nacionalni organi jih izberejo po objektivnih in preglednih merilih, ki jih določijo na nacionalni ravni.

Povzetek izvajanja na nacionalni ravni je na voljo v informativnih pregledih po posameznih državah

Razpoložljiva sredstva

obdobju 2014–2020 je Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim namenjenih več kot 3,8 milijarde evrov.

Poleg tega morajo države EU izvajanje svojih nacionalnih programov najmanj 15-odstotno sofinancirati z nacionalnimi sredstvi.

Pravna podlaga

Uredba o FEAD je bila sprejeta leta 2014. Leta 2018 je bila spremenjena z več poenostavitvami — prečiščena različica je na voljo na spletu.

Vsi izvedbeni in delegirani akti so bili sprejeti do konca leta 2016.

Mreža FEAD

Mreža FEAD je skupnost z odprtim članstvom, namenjena zagotavljanju pomoči najbolj ogroženim osebam v Evropi. Ustanovljena je bila leta 2016 in vključuje:

  • nacionalne organe upravljanja FEAD
  • organizacije, ki izvajajo ali se zanimajo za dejavnosti, ki jih financira FEAD
  • nevladne organizacije na ravni EU in
  • institucije EU

Je prostor za izmenjavo dobrih praks in spodbujanje novih idej.

Več o mreži in njenih dejavnostih.

Spremljanje in vrednotenje

Komisija in države članice si delijo odgovornost za vrednotenje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Organi upravljanja izvajajo vrednotenje na ravni držav članic, Komisija pa na ravni EU.

Vrednotenja temeljijo na doslednih, primerljivih in kakovostnih podatkih, ki jih zberejo nacionalni organi. Podatki se uporabljajo tudi za spremljanje izvajanja programov. Pri izvajanju svojih nalog organi upravljanja uporabljajo smernice Komisije za spremljanje in vrednotenje.

Komisija v letnih zbirnih poročilih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dosežkih na ravni EU.

Povej naprej