Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) podpira programe držav EU, ki zagotavljajo hrano in/ali osnovno materialno pomoč najbolj ogroženim prebivalcem.

To vključuje hrano, oblačila in druge nujne osebne potrebščine, na primer čevlje, milo in šampon.

Materialno pomoč morajo spremljati ukrepi socialnega vključevanja, denimo svetovanje in podpora ljudem pri premagovanju revščine.

Nacionalni organi lahko najbolj ogroženim prebivalcem zagotavljajo tudi nematerialno pomoč, da jim pomagajo pri boljšem vključevanju v družbo.

Evropska pomoč najbolj ogroženim je namenjena prvim korakom pri premagovanju revščine in socialne izključenosti.

Najbolj ogroženim pomaga zadovoljiti najosnovnejše potrebe, kar je prvi pogoj, da bodo lahko poiskali delo ali se udeležili tečajev usposabljanja, denimo tistih, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad.

Grafični prikaz programa FEAD s ključnimi podatki (v angleščini)

Socialne posledice koronavirusne krize

Evropska komisija je maja 2020 v okviru odziva na izbruh COVID-19 in vedno večje potrebe predlagala nadaljnje spremembe uredbe o skupnih določbah in uredbe FEAD. Te spremembe omogočajo dodatna sredstva za FEAD za leta 2020, 2021 in 2022 kot del povečanja sredstev kohezijske politike v okviru proračuna EU 2014–2020.

Komisija je aprila 2002 že dala pobudo za spremembo FEAD v okviru svežnja naložbene pobude v odziv na koronavirus plus CRII+. S tem svežnjem je bila uvedena večja prožnost in likvidnost za države članice.

Delovanje sklada

Evropska komisija potrdi nacionalne programe za obdobje 2014–2020, na podlagi katerih potem nacionalni organi sprejmejo posamezne odločitve glede pomoči, konkretne ukrepe pa izpeljejo partnerske organizacije (največkrat nevladne organizacije). Podoben pristop se že uporablja za kohezijske sklade.

Glede na njihove razmere in način zbiranja in razdeljevanja pomoči države EU same odločijo, kakšno vrsto pomoči (hrano ali osnovno materialno pomoč ali kombinacijo obeh) bodo zagotovile.

Nacionalni organi bodisi sami kupijo hrano in blago in ju dobavijo partnerskim organizacijam bodisi namenijo organizacijam finančna sredstva, s katerimi te opravijo nakup. Partnerske organizacije, ki same kupijo hrano in blago, ju lahko tudi neposredno razdelijo ali se za pomoč pri tem obrnejo na druge partnerske organizacije.

Partnerske organizacije so javna telesa ali nevladne organizacije. Nacionalni organi jih izberejo po objektivnih in preglednih merilih, ki jih določijo na nacionalni ravni.

Povzetek izvajanja na nacionalni ravni je na voljo v informativnih pregledih po posameznih državah

Razpoložljiva sredstva

obdobju 2014–2020 je Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim namenjenih več kot 3,8 milijarde evrov.

Poleg tega morajo države EU izvajanje svojih nacionalnih programov najmanj 15-odstotno sofinancirati z nacionalnimi sredstvi.

Pravna podlaga

Uredba o FEAD je bila sprejeta leta 2014. Leta 2018 je bila spremenjena z več poenostavitvami — prečiščena različica je na voljo na spletu. Vsi izvedbeni in delegirani akti so bili sprejeti do konca leta 2016.

Aprila 2020 so začele veljati nove spremembe, ki so uvedle posebne ukrepe za obvladovanje krize COVID-19.

Februarja 2021 je bila uredba o FEAD spremenjena, da bodo v Sklad lahko prerazporejena sredstva iz mehanizma REACT-EU v odziv na krizo zaradi COVID-19.

Skupnost sklada FEAD

Skupnost sklada FEAD je omrežje z odprtim članstvom, namenjeno zagotavljanju pomoči najbolj ogroženim osebam v Evropi. Ustanovljena je bila leta 2016 in vključuje:

  • nacionalne organe upravljanja FEAD
  • organizacije, ki izvajajo ali se zanimajo za dejavnosti, ki jih financira FEAD
  • nevladne organizacije na ravni EU in
  • institucije EU

Je prostor za izmenjavo dobrih praks in spodbujanje novih idej.

Več o skupnosti in njenih dejavnostih.

Spremljanje in vrednotenje

Komisija in države članice si delijo odgovornost za vrednotenje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Organi upravljanja izvajajo vrednotenje na ravni držav članic, Komisija pa na ravni EU.

Vrednotenja temeljijo na doslednih, primerljivih in kakovostnih podatkih, ki jih zberejo nacionalni organi. Podatki se uporabljajo tudi za spremljanje izvajanja programov. Pri izvajanju svojih nalog organi upravljanja uporabljajo smernice Komisije za spremljanje in vrednotenje.

Komisija v letnih zbirnih poročilih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dosežkih na ravni EU:

FEAD – študije primera

Katalogi vsebujejo primere pobud, ki se financirajo s sredstvi FEAD po vsej EU, in tudi prikazujejo, kako lahko potencialno dopolnjujejo druge programe, ki jih financira EU, denimo Evropski socialni sklad:

Povej naprej