Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym służy wspieraniu działań krajów UE polegających na udzielaniu pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Pomoc ta obejmuje żywność, ubrania i inne rzeczy osobistego użytku, jak np. buty czy środki higieny osobistej.

Oprócz pomocy rzeczowej, kraje UE realizują działania mające na celu włączenie społeczne, takie jak doradztwo i pomoc, które ułatwiają najbiedniejszym w wydostaniu się z ubóstwa.

Władze krajowe mogą również udzielać pomocy niematerialnej najbardziej potrzebującym osobom, aby pomóc im skuteczniej wrócić do społeczeństwa.

Jak działa fundusz?

Komisja przyjmuje programy krajowe na lata 2014–2020, na podstawie których władze krajowe podejmują indywidualne decyzje dotyczące udzielenia pomocy poprzez organizacje partnerskie (często pozarządowe). Podobne podejście stosuje się w przypadku programów finansowanych z funduszy spójności.

Kraje UE mogą wybrać, jakiego rodzaju pomocy chcą udzielić (żywność, podstawowa pomoc materialna lub oba te rodzaje pomocy na raz), w zależności od konkretnej sytuacji oraz od tego, w jaki sposób pomoc ma być zorganizowana i rozdzielona.

Władze krajowe mogą albo same zakupić żywność i towary, a następnie przekazać je organizacjom partnerskim, lub przekazać fundusze wybranym organizacjom, które same dokonają odpowiednich zakupów. Organizacje partnerskie, które same kupują żywność lub towary, mogą albo bezpośrednio rozdzielić je między potrzebujących lub poprosić o pomoc inne organizacje.

W jaki sposób wybiera się organizacje partnerskie?

Organizacje partnerskie to podmioty publiczne lub organizacje pozarządowe wybrane przez władze krajowe na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów przyjętych na poziomie krajowym.

Jakim budżetem dysponuje fundusz?

Fundusz dysponuje środkami w wysokości 3,8 mld euro na lata 2014-2020.

Ponadto kraje UE mają przeznaczyć na niego fundusze w wysokości co najmniej 15 proc. wsparcia programów krajowych w ramach współfinansowania krajowego.

W jaki sposób fundusz uzupełnia działania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia na pierwszych etapach procesu, który ma ich wydobyć z z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Fundusz pomaga najbardziej potrzebującym wspierając ich najbardziej podstawowe potrzeby, co ma umożliwić im znalezienie pracy lub odbycie jednego z kursów organizowanych przy wsparciu EFS.

Udostępnij tę stronę