Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Fondom europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupiru se aktivnosti država članica EU-a pri pružanju hrane i osnovne materijalne pomoći najpotrebitijima.

To uključuje hranu, odjeću i ostale neophodne predmete za osobnu upotrebu, npr. obuću, sapun i šampon.

Materijalna pomoć mora biti usklađena s mjerama za socijalno uključivanje, kao što su smjernice i potpora za pomoć osobama da se izvuku iz siromaštva.

Nacionalna nadležna tijela mogu podupirati i nematerijalnu pomoć najpotrebitijima kako bi im se pomoglo da se bolje integriraju u društvo.

Potporom FEAD-a osobama će se pomoći da naprave prve korake prema izvlačenju iz siromaštva i socijalne isključenosti.

FEAD-om će se pomoći da se zadovolje najosnovnije potrebe većine najpotrebitijih ljudi, što je preduvjet kako bi mogli pronaći posao ili sudjelovati u tečaju osposobljavanja poput onih koji se podupiru u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF).

Grafički pregled programa FEAD-a te ključne činjenice i brojke (na engleskom)

Ublažavanje socijalnih posljedica krize uzrokovane koronavirusom

Komisija je zbog pandemije bolesti COVID-19 i sve većih potreba u svibnju 2020. predložila dodatne izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama i Uredbe o FEAD-u. Tim se izmjenama daju na raspolaganje dodatna sredstva za FEAD za 2020., 2021. i 2022. kao dio povećanih sredstava za kohezijsku politiku u okviru proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020.

Komisija je u travnju 2020. već poduzela inicijativu za izmjenu FEAD-a u okviru Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus (CRII+). Tim je paketom mjera uvedeno više fleksibilnosti i likvidnosti za države članice.

Kako funkcionira FEAD?

Komisija odobrava nacionalne programe za 2014. – 2020. na temelju kojih nacionalna nadležna tijela donose konkretne odluke o pomoći koja se doprema putem partnerskih organizacija (često nevladinih). Sličan se pristup već upotrebljava za kohezijske fondove.

Države EU-a mogu odabrati koju vrstu pomoći (hranu ili osnovnu materijalnu pomoć, ili njihovu kombinaciju) žele pružati, ovisno o svojoj situaciji, te način na koji se ta pomoć prima i raspodjeljuje.

Nacionalna nadležna tijela mogu sama kupovati hranu i robu te ih dostavljati partnerskim organizacijama ili osigurati financijska sredstva organizacijama tako da one same mogu obavljati kupnju. Partnerske organizacije koje same kupuju hranu ili robu mogu je raspodjeljivati izravno ili zatražiti pomoć od drugih partnerskih organizacija.

Nacionalna tijela odabiru partnerske organizacije, koje su javna tijela ili nevladine organizacije, na temelju objektivnih i transparentnih kriterija definiranih na nacionalnoj razini.

Sažetak provedbe na nacionalnoj razini dostupan je u sažetim prikazima prema zemljama

Koliko je novca na raspolaganju?

Više od 3,8 milijardi EUR namijenjeno je za FEAD za razdoblje od 2014. do 2020.

Uz to, države EU-a pridonijet će svojim nacionalnim programima s najmanje 15 % nacionalnog sufinanciranja.

Koja je pravna osnova?

Uredba o FEAD-u donesena je 2014. Izmijenjena je 2018. uz nekoliko pojednostavnjenja – pročišćena verzija dostupna je na internetu. Svi provedbeni i delegirani akti doneseni su do kraja 2016.

U travnju 2020. stupile su na snagu nove izmjene kojima su uvedene posebne mjere za rješavanje krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Uredba o FEAD-u izmijenjena je u veljači 2021. kako bi se osiguralo da se Fond može ojačati financijskim transferima iz programa REACT-EU kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19.

Zajednica FEAD-a

Zajednica FEAD-a, koja je osnovana 2016., mreža je s otvorenim članstvom namijenjena osobama koje pružaju pomoć najpotrebitijima u Europi. To uključuje:

  • nacionalna upravljačka tijela FEAD-a,
  • organizacije koje obavljaju ili su zainteresirane za aktivnosti financirane iz FEAD-a,
  • nevladine organizacije na razini EU-a i
  • institucije EU-a.

To je prostor za razmjenu dobre prakse i poticanje novih ideja.

Saznajte više o zajednici i njezinim aktivnostima.

Praćenje i evaluacija FEAD-a

Evaluacija Fonda europske pomoći za najpotrebitije zajednička je odgovornost Komisije i država članica. Upravljačka tijela obavljaju evaluacije na razini država članica, a Komisija to čini na razini EU-a.

Evaluacije se temelje na dosljednim, usporedivim i kvalitetnim podacima koje su prikupila nacionalna tijela. Podaci se upotrebljavaju i za praćenje provode li se programi prema planu. Upravljačka se tijela u izvršavanju svojih zadaća vode Smjernicama Komisije o praćenju i evaluaciji.

Komisija u godišnjim sažetim izvješćima informira Europski parlament i Vijeće o postignućima na razini EU-a:

Studije slučaja FEAD-a

U tim se katalozima pruža prikaz inicijativa financiranih sredstvima FEAD-a diljem EU-a, ali i ističe kako one mogu dopuniti druge programe koje financira EU, kao što je Europski socijalni fond:

Podijeli ovu stranicu