Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda

© Shutterstock / addkm

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) stöder EU-ländernas insatser för att ge grundläggande materiellt stöd till de sämst ställda i samhället.

Det kan vara mat, kläder, skor, tvål, schampo eller andra nödvändiga basvaror.

Hjälpen bör kompletteras med åtgärder för social inkludering, som vägledning och stöd för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom.

EU-länderna kan också bidra till icke-materiellt stöd för att hjälpa dem som har det sämst ställt att integreras bättre i samhället.

Stödet hjälper människor att ta det första steget ut ur fattigdom och social utestängning.

De som har det sämst ställt får hjälp att tillgodose sina basbehov, vilket är en förutsättning för att de ska kunna få ett jobb eller gå en utbildning, t.ex. med stöd från Europeiska socialfonden.

Fakta och siffror om fonden (på engelska)

Coronakrisens sociala effekter

I april 2020 tog kommissionen initiativ till att ändra reglerna för fonden i samband med investeringsinitiativet mot coronaeffekter plus. Initiativet gav medlemsländerna mer flexibilitet och likviditet.

I maj 2020 föreslog kommissionen ytterligare ändringar av förordningen om gemensamma bestämmelser och Fead-förordningen mot bakgrund av coronapandemin och de ökande behoven. I och med ändringarna får fonden extra resurser för åren 2020, 2021 och 2022 som en del av de ökade anslagen till sammanhållningspolitiken i EU-budgeten för 2014–2020.

Hur fungerar fonden?

EU-länderna bestämmer vilka partnerorganisationer (ofta icke-statliga organisationer) som ska dela ut hjälpen och hur det ska gå till, på grundval av nationella program för 2014–2020 som kommissionen har godkänt. En liknande metod används redan för sammanhållningsfonderna.

EU-länderna får välja vilken typ av hjälp de vill ge (mat och/eller andra nödvändiga varor) och hur varorna ska köpas in och delas ut.

Myndigheterna kan antingen köpa varorna själva och ge dem till partnerorganisationerna, eller ge organisationerna pengar för att göra inköpen. De organisationer som själva köper in varor kan antingen dela ut dem själva eller be andra partnerorganisationer om hjälp.

Partnerorganisationerna är offentliga organ eller icke-statliga organisationer som EU-länderna väljer utifrån sina egna objektiva och öppna kriterier.

Läs mer om hjälpen i olika länder 

Hur mycket pengar finns?

Över 3,8 miljarder euro har öronmärkts för fonden för 2014–2020.

Dessutom bidrar EU-länderna med minst 15 procent för att finansiera sina nationella program.

Vilken är den rättsliga grunden?

Förordningen om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt antogs 2014. Den ändrades och förenklades 2018 – se den konsoliderade versionen. Alla genomförandeakter och delegerade akter antogs före slutet av 2016.

I april 2020 ändrades förordningen på nytt och det infördes särskilda åtgärder för att hantera coronakrisen.

I februari 2021 ändrades förordningen igen för att se till att fonden kan förstärkas med pengar från React-EU för att hantera coronakrisen.

Fondens samarbetsforum

Forumet inrättades 2016 för dem som hjälper de sämst ställda i Europa. Det omfattar

  • nationella myndigheter som arbetar med fonden
  • organisationer som är intresserade av eller bedriver verksamhet som finansieras av fonden
  • icke-statliga organisationer som verkar på EU-nivå
  • EU-institutioner.

Det är ett öppet forum för utbyte av bra lösningar och nya idéer.

Läs mer om forumet och dess verksamhet

Övervakning och utvärdering

Kommissionen och medlemsländerna delar på ansvaret för att utvärdera fonden. Myndigheter som arbetar med fonden gör nationella utvärderingar, medan kommissionen gör utvärderingar på EU-nivå.

Utvärderingarna bygger på konsekventa och jämförbara uppgifter av god kvalitet som samlats in av nationella myndigheter. Uppgifterna används också för att se om programmen genomförs som planerat. De utvärderande myndigheterna får hjälp av kommissionens riktlinjer om övervakning och utvärdering.

Kommissionen redogör för resultaten på EU-nivå i årsapporter till Europaparlamentet och rådet:

Exempel på bra initiativ

Den här förteckningen beskriver initiativ i EU som finansierats av fonden. Här framgår också hur initiativen kan komplettera andra EU-finansierade program som Europeiska socialfonden.

Dela den här sidan