Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastolla tuetaan EU-maiden toimia, joilla annetaan ruoka-apua ja/tai aineellista apua yhteiskunnan heikompiosaisille.

Elintarvikkeiden ja vaatteiden lisäksi vähävaraisille voidaan jakaa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, esimerkiksi kenkiä, saippuaa ja sampoota.

Tavara-apu yksinään ei riitä, vaan on edistettävä sosiaalista osallisuutta, esimerkiksi neuvontaa ja tukea, jolla autetaan ihmisiä nousemaan köyhyydestä.

EU-maiden kansalliset viranomaiset voivat tukea myös muun kuin aineellisen avun antamista kaikkein huono-osaisimmille ja edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annettavalla avulla autetaan ihmisiä pääsemään irti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierteestä.

Sillä autetaan kaikkein huono-osaisimpia tyydyttämään perustarpeitaan niin, että he voivat hakeutua töihin tai kursseille, jollaisia vuorostaan tuetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

FEAD-ohjelma – keskeisiä tietoja ja tilastoja (englanniksi)

Koronaviruskriisin sosiaalisia vaikutuksia koskevat toimet

Koronaviruskriisiin ja siitä aiheutuviin kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi komissio ehdotti toukokuussa 2020 uusia muutoksia yhteisiä säännöksiä koskevaan CPR-asetukseen ja FEAD-asetukseen. Muutosten ansiosta FEADille saadaan lisäresursseja vuosille 2020–2022. Määrärahat ovat osa EU:n monivuotisen talousarvion (2014–2020) mukaisia koheesiopolitiikan lisäresursseja.

Komissio oli jo huhtikuussa 2020 tehnyt aloitteen FEADin muuttamiseksi osana koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa investointialoitetta (plus) (CRII+). Paketti lisäsi jäsenmaissa tarvittavaa joustavuutta ja likviditeettiä.

Miten rahasto toimii?

Euroopan komissio hyväksyy vuosiksi 2014–2020 tehdyt EU-maiden kansalliset ohjelmat, joiden pohjalta kansalliset viranomaiset tekevät tapauskohtaiset päätöksensä avun jakamisesta kumppaniorganisaatioiden avulla. Kumppaniorganisaatiot ovat usein kansalaisjärjestöjä. Tällainen järjestelmä on käytössä myös koheesiorahastoissa.

EU-maat voivat oman tilanteensa mukaan itse valita, millaista apua ne antavat (elintarvikeapua, perushyödykkeitä tai molempia) ja miten tarvikkeet hankitaan ja jaellaan.

Kansalliset viranomaiset voivat joko ostaa elintarvikkeet ja muut tavarat itse ja jaella ne kumppaniorganisaatioille tai antaa järjestöille varoja niiden ostoon. Kumppaniorganisaatiot, jotka ostavat elintarvikkeet ja muut tavarat itse, voivat jakaa ne suoraan tai pyytää muita kumppaniorganisaatioita hoitamaan jakelun.

Kumppaniorganisaatiot ovat julkisia elimiä tai kansalaisjärjestöjä, jotka viranomaiset valitsevat kansallisella tasolla määriteltävin objektiivisin ja avoimin perustein.

Yhteenveto avun täytäntöönpanosta kansallisella tasolla on Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston maakohtaisilla tietosivuilla

Miten paljon rahaa on käytettävissä?

Rahastosta on osoitettu jaettavaksi yli 3,8 miljardia euroa kaudella 2014–2020.

EU-maat täydentävät näitä varoja kansallisissa ohjelmissaan vähintään 15 prosentin osarahoitusosuudella.

Oikeusperusta

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskeva asetus annettiin vuonna 2014. Asetusta muutettiin vuonna 2018, jolloin sääntöjä ja menettelyjä yksinkertaistettiin monilta osin. Asetuksen konsolidoitu versio on saatavilla verkossa. Kaikki täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset on annettu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Huhtikuussa 2020 tuli voimaan uusia muutoksia, joilla otettiin käyttöön erityistoimenpiteitä koronaviruskriisiin vastaamiseksi.

FEAD-yhteisö

FEAD-yhteisö on vuonna 2016 perustettu avoin verkosto yhteiskunnan heikompiosaisten auttajille Euroopassa. Sen jäseninä ovat muun muassa

  • kansalliset FEAD-rahaston hallintoviranomaiset
  • FEADin rahoittamia toimia toteuttavat ja niistä kiinnostuneet organisaatiot
  • EU:ssa toimivat kansalaisjärjestöt
  • EU:n toimielimet.

Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja edistetään uusia ideoita.

Lisätietoa FEAD-yhteisöstä ja sen toiminnasta.

Seuranta ja arviointi

Euroopan komissio ja EU-maat vastaavat yhdessä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston arvioinnista. Hallintoviranomaiset suorittavat arviointeja jäsenmaiden tasolla ja komissio EU:n tasolla.

Arvioinneissa käytetään kansallisten viranomaisten keräämiä johdonmukaisia, vertailtavia ja laadukkaita tietoja. Niiden avulla seurataan myös sitä, etenevätkö ohjelmat suunnitellun mukaisesti. Hallintoviranomaiset käyttävät arvioinnissa apunaan seurannasta ja arvioinnista annettuja komission ohjeita.

Euroopan komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain yhteenvetoraportteja EU:n tason saavutuksista.

FEAD-hankekuvauksia

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti koosteen FEADin rahoittamien hankkeiden kuvauksista. Julkaisussa kerrotaan eri puolilla EU:ta toteutetuista FEAD-hankkeista ja siitä, miten ne voivat täydentää muista EU:n rahastoista – esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta – tuettuja hankkeita.

Jaa tämä sivu