Διαδρομή πλοήγησης

Άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος EaSI

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (MΧ/ΚE) στηρίζει δράσεις σε δύο θεματικούς τομείς:

Μέχρι το 2016, οι Μικροχρηματοδοτήσεις Progress θα εφαρμόζονται παράλληλα με το νέο πρόγραμμα MΧ/ΚE.

Στόχοι

  • Αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων.
  • Στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, κυρίως μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες ή κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροπιστώσεων και επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητά τους.

Οι οργανώσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, οι οποίοι παρέχουν μικροχρηματοδότηση σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις και/ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες.

Χρηματοδότηση

Το 21% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος EaSI θα διατεθεί για MΧ/ΚE.