Навигационна пътека

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

Оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ подкрепя действия в два тематични раздела:

До 2016 г. механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ ще функционира успоредно с новата програма „Микрофинансиране и социално предприемачество“.

Цели

  • Повишаване на достъпността и наличността на микрофинансиране за уязвими групи, които искат да създадат или развият собствен бизнес и микропредприятия.
  • Изграждане на институционалния капацитет на доставчиците на микрокредитиране.
  • Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Кой може да участва?

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

Финансиране

21 % от общия бюджет на EaSI ще бъдат отпуснати за „Микрофинансиране и социално предприемачество“.