Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση

Γρανάζια μηχανής με τη σημαία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σχέδια για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη μέσω των εξής προγραμμάτων:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα άτομα να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές. Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρχές διαχείρισης του ΕΚΤ στη χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στην επιλογή των σχεδίων.

Περισσότερα για το ΕΚΤ
Το ΕΚΤ στη χώρα σας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

To πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης το οποίο διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε όλη την ΕΕ. Οι φορείς που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκάστοτε προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή προτάσεων.

Περισσότερα για το ΕaSI

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Το ΕΚΤ βοηθά τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο να βρουν νέα θέση απασχόλησης το συντομότερο δυνατό. Τα άτομα ή οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εθνική υπηρεσία.

Περισσότερα για το ΕΤΠ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στηρίζει τη δράση των κρατών μελών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Οι εθνικές αρχές επιλέγουν τους φορείς-εταίρους που παρέχουν τη βοήθεια, σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα για το Ταμείο

Σχετικές χρηματοδοτήσεις