Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


23/03/2017

The European Social Fund celebrates its 60th anniversary: 6 decades of investment in people

The European Social Fund celebrates its 60th anniversary: 6 decades of investment in people

The year 2017 marks the 60th anniversary of the European Social Fund (ESF), Europe's oldest and main instrument to invest in people.

 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»)

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ, τον οποίον διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να στηρίξει την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και την επαγγελματική κινητικότητα σε όλη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI αξιοποιείται για να δοκιμαστούν μεταρρυθμιστικές ιδέες στην αγορά, να αξιολογηθούν, και ύστερα οι καλύτερες από αυτές να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη. Συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ: PROGRESS, EURES και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Περισσότερα βίντεο