Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Systemy ochrony socjalnej − MISSOC

Czym jest MISSOC?

MISSOC to unijny system informacji o ochronie socjalnej zapewniający szczegółowe, regularnie aktualizowane i porównywalne informacje na temat krajowych systemów opieki socjalnej. Jest on dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W jego ramach dwa razy w roku (w styczniu i lipcu) publikowane są zaktualizowane informacje na temat systemów ochrony socjalnej 27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Informacje te obejmują:

  • tabele porównawcze obejmujące 12 głównych obszarów opieki socjalnej: finansowanie, opiekę zdrowotną, choroby, macierzyństwo, inwalidztwo, podeszły wiek, renty rodzinne, obrażenia przy pracy i choroby zawodowe, rodzinę, bezrobocie, emeryturę, gwarantowane środki minimalne i opiekę długoterminową,
  • schematy organizacyjne i krótkie opisy struktury ochrony socjalnej w 32 państwach uczestniczących,
  • krótkie opisy głównych zasad ochrony socjalnej w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek.

MISSOC odpowiada również za coroczną aktualizację szeregu przewodników po krajowych systemach opieki socjalnej, które są przeznaczone dla osób przeprowadzających się z jednego kraju UE do innego.

Kto korzysta z systemu?

Z systemu MISSOC korzystają:

  • osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i urzędnicy,
  • naukowcy i studenci,
  • osoby przeprowadzające się do innego kraju UE z zamiarem podjęcia studiów lub pracy.

Jak aktualizowane są informacje?

Systemem zarządza Komisja Europejska przy pomocy specjalnie powołanego w tym celu sekretariatu. Każde państwo uczestniczące w systemie wyznacza jednego lub dwóch korespondentów, którymi są pracownicy ministerstw lub instytucji odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne. Korespondenci okresowo aktualizują tabele porównawcze oraz przewodniki po krajowych systemach opieki społecznej.

Udostępnij tę stronę