Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συστήματα κοινωνικής προστασίας - MISSOC

Τι είναι το MISSOC;

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική Προστασία (MISSOC) παρέχει λεπτομερή, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα στοιχεία, στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Το MISSOC δημοσιεύει δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) επικαιροποιημένα στοιχεία για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, μεταξύ άλλων:

  • συγκριτικούς πίνακες που καλύπτουν 12 βασικούς τομείς κοινωνικής προστασίας: χρηματοδότηση, υγειονομική περίθαλψη, ασθένεια, μητρότητα, αναπηρία, γήρας, επιζώντες, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, οικογενειακές παροχές, ανεργία, εγγυημένα ελάχιστα εισοδήματα και μακροχρόνια περίθαλψη·
  • οργανογράμματα και σύντομες περιγραφές της δομής κοινωνικής προστασίας στις 32 συμμετέχουσες χώρες·
  • σύντομες περιγραφές των κυριότερων ρυθμίσεων κοινωνικής προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους.

Επίσης, το MISSOC επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια σειρά οδηγών για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, που απευθύνονται στους πολίτες οι οποίοι μετακινούνται εντός της Ευρώπης.

Ποιος χρησιμοποιεί το MISSOC;

Το MISSOC χρησιμοποιούν κυρίως:

  • αρμόδιοι χάραξης πολιτικής και υπάλληλοι
  • ερευνητές και φοιτητές
  • άτομα που μετακινούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να ζήσουν ή να εργαστούν.

Με ποιον τρόπο επικαιροποιούνται οι πληροφορίες;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει το MISSOC με τη βοήθεια Γραμματείας που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό. Κάθε μία από τις χώρες που καλύπτει το σύστημα ορίζει έναν ή περισσότερους ανταποκριτές από τα εθνικά υπουργεία ή τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι ανταποκριτές επικαιροποιούν σε τακτική βάση τους συγκριτικούς πίνακες και τους οδηγούς για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα