Заетост, социални въпроси и приобщаване

Системи за социална защита - MISSOC

Какво представлява MISSOC?

Системата на ЕС за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) предоставя подробна, сравнима и редовно актуализирана информация за националните системи за социална закрила на английски, френски и немски.

MISSOC публикува два пъти годишно (през януари и юли), актуализирана информация относно системите за социална закрила в 27-те държави от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, включително:

  • сравнителни таблици, съдържащи 12 основни области на социална закрила: финансиране, здравеопазване, болести, майчинство, инвалидност, старост, преживели лица, трудови злополуки и професионални заболявания, семейство, безработица, гарантиран минимален доход и дългосрочни грижи;
  • диаграми на организацията и кратки описания на структурата на социалната закрила в 31-те участващи страни;
  • кратки описания на основните механизми за социална защита за самостоятелно заетите лица.

Системата MISSOC отговаря и за ежегодната актуализация на ръководствата за националните системи за социална сигурност, насочени към гражданите, които се преместват в Европа.

Кой използва MISSOC?

MISSOC е използвана от:

  • Политици и административни служители
  • Изследователи и студенти
  • Хора, които се местят да живеят или работят в друга европейска страна

Как се актуализира информацията?

MISSOC се координира от Европейската комисия с помощта на секретариат, който се назначава. Всяка от участващите страни определя един или двама кореспонденти от национални министерства или институции, отговарящи за социалната сигурност. Кореспондентите периодично актуализират сравнителните таблици и ръководствата за националните системи за социална сигурност.

Споделете тази страница