Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālās aizsardzības sistēmas — MISSOC

Kas ir MISSOC?

MISSOC ir ES izveidota informācijas sistēma, kurā dalībvalstis savstarpēji apmainās ar informāciju par sociālo aizsardzību. Tajā ir pieejama detalizēta, salīdzināma un regulāri atjaunināta informācija par valstu sociālās aizsardzības sistēmām angļu, franču un vācu valodā.

MISSOC divreiz gadā (janvārī un jūlijā) publicē atjauninātu informāciju par sociālās aizsardzības sistēmām 27 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē, tostarp:

  • salīdzināmas tabulas, kas aptver 12 nozīmīgas sociālās aizsardzības jomas: finanses, veselības aprūpe, slimība, mātes stāvoklis, invaliditāte, vecums, personas, kas zaudējušas apgādnieku, negadījumi darbā un arodslimības, ģimene, bezdarbs, minimālie garantētie līdzekļi un ilgtermiņa aprūpe;
  • 32 dalības valstīs iedibinātās sociālās aizsardzības organizatoriskās struktūrshēmas un īsus aprakstus;
  • pašnodarbinātām personām domāto sociālās aizsardzības pasākumu īsus aprakstus.

MISSOC arī ik gadus atjaunina valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu aprakstu sēriju. Tā ir domāta to iedzīvotāju informēšanai, kuri pārceļas uz citu Eiropas valsti.

Kas ir MISSOC lietotāji?

Sistēmu MISSOC galvenokārt izmanto

  • politikas veidotāji un ierēdņi,
  • zinātnieki un studenti,
  • cilvēki, kas dodas strādāt vai dzīvot uz kādu citu Eiropas valsti.

Kā informācija tiek atjaunināta?

Informācijas sistēmu MISSOC koordinē Eiropas Komisija. Tai palīdz sekretariāts. Katra sistēmā ietilpstošā valsts ieceļ vienu vai divus korespondentus no ministrijām vai iestādēm, kas atbild par sociālās drošības jautājumiem. Korespondenti regulāri atjauno salīdzināmās tabulas un valstu sociālās drošības sistēmu aprakstus.

Ieteikt šo lapu: