Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Apie Pameistrystės paramos tarnybą

Pameistrystės paramos tarnyba siekia:

  • gerinti pameistrystės kokybę ir veiksmingumą visoje ES;
  • teikti pritaikytą paramą suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems vykdant pameistrystės programas.

Tarnyba padeda stiprinti Europos pameistrystės bendruomenę ir remia ES valstybes nares tobulinant pameistrystės programas. Ji teikia paramą vadovaudamasi šiais trimis principais:

  • dalijimusi žiniomis,
  • tinklų kūrimu,
  • mokymusi remiantis palyginama patirtimi.

Dalijimasis žiniomis

Dalijimosi žiniomis sritis siūlo dinamišką katalogą, kuriame galima atlikti paiešką ir rasti kokybiškų įrankių, žinių ir informacijos apie pameistrystę. Tai apima:

Tinklų kūrimas

Tinklų kūrimas ir parama skatina abipusį mokymąsi ir gebėjimų stiprinimą pasitelkiant:

  • internetinių tinklų kūrimą,
  • renginius, pavyzdžiui, suinteresuotųjų subjektų susirinkimus arba mokymosi seminarus.

Mokymasis remiantis palyginama patirtimi

Valstybės narės skatinamos gerinti pameistrystės kokybę ir veiksmingumą remiantis:

  • kompetencijos modelio nustatymu,
  • savęs vertinimo įrankiais, 
  • tiksline ekspertų ir tarpusavio parama.

Bendrinti šį puslapį