Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Σκοπός των υπηρεσιών στήριξης των θέσεων μαθητείας είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την ΕΕ
  • η παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας.

Οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινότητας θέσεων μαθητείας και παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη βελτίωση των προγραμμάτων μαθητείας που προσφέρουν. Η εν λόγω στήριξη παρέχεται μέσω τριών πυλώνων:

  • ανταλλαγή γνώσεων
  • δικτύωση
  • συγκριτική μάθηση.

Ανταλλαγή γνώσεω

Ο πυλώνας της ανταλλαγής γνώσεων προσφέρει έναν δυναμικό κατάλογο με δυνατότητες αναζήτησης, ο οποίος περιέχει εργαλεία, γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μαθητείας που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ποιότητας. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει ειδικότερα:

Δικτύωση

Η δικτύωση και η στήριξη προάγουν την αμοιβαία μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω:

  • της επιγραμμικής δικτύωσης
  • της διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπως συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων ή σεμινάρια μάθησης.

Συγκριτική μάθηση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των θέσεων μαθητείας μέσω:

  • της καθιέρωσης ενός μοντέλου αριστείας
  • της παροχής εργαλείων αυτοαξιολόγησης 
  • της στοχευμένης στήριξης από εμπειρογνώμονες και ομοτίμους.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα