Ścieżka nawigacji

Partnerzy

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

18/06/2013

Streszczenie sprawozdania na temat stosunków pracy w Europie w 2012 r.  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-PL-N

W streszczeniu opisano zmiany, które zaszły w stosunkach pracy od poprzedniej edycji sprawozdania w 2010 r. Reformy rządowe wdrożone po przekształceniu się kryzysu finansowego w kryzys długu państwowego wywarły zasadniczy wpływ na stosunki między pracodawcami, związkami zawodowymi i organami publicznymi. Na wczesnym etapie dialog społeczny był czynnikiem ułatwiającym przezwyciężenie skutków kryzysu, lecz długotrwała i głęboka zapaść pogorszyła obecnie warunki jego prowadzenia. W streszczeniu podkreślono niemniej znaczenie kontynuowania dobrze zorganizowanego dialogu oraz potwierdzono zaangażowanie Komisji we wspieranie i propagowanie go w przyszłości.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Stosunki między pracownikami a pracodawcami w Europie w 2010 r. - Streszczenie  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-PL-N

Sprawozdanie „Stosunki pracy w Europie w 2010 r.” zawiera przegląd wydarzeń mających związek z relacjami między pracownikami, pracodawcami oraz przedstawicielami obu tych grup w okresie 2008–2010. W streszczeniu sprawozdania zawarto podstawowe informacje na temat skutków kryzysu gospodarczego oraz roli partnerów społecznych w jego pokonywaniu. Ponadto opisano siedem rozdziałów sprawozdania. Dotyczą one tendencji w zakresie stosunków pracy w Europie, opinii partnerów społecznych na temat kryzysu oraz ich reakcji na ten kryzys, uelastycznienia wynagrodzeń oraz płac minimalnych, stosunków pracy i przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwoju dialogu społecznego i zmian w prawie UE w okresie 2008–2010. Streszczenie jest dostępne w formacie elektronicznym we wszystkich językach urzędowych UE, natomiast pełna wersja sprawozdania jest dostępna w języku angielskim, w wersji drukowanej (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-PL-C

Około 17% produktu krajowego brutto w UE pochodzi z zamówień publicznych. Mogą one zatem mieć istotny wpływ na takie dziedziny, jak polityka społeczna. Udostępniając Przewodnik po społecznych aspektach zamówień publicznych Komisja Europejska zamierza wykorzystać ten fakt w celu osiągnięcia podwójnej korzyści: a) podniesienia wśród instytucji zamawiających świadomości pożytków wynikających z wybierania towarów i usług w sposób społecznie użyteczny oraz b) wskazania oferowanych przez istniejące ramy prawne UE możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach. Przewodnik definiuje społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, a następnie wyjaśnia, jakie korzyści one przynoszą. Omawia takie zamówienia w odniesieniu do modelu społecznego UE oraz prawnego i politycznego podejścia do tej kwestii w Unii. Przedstawia również strategię w tym zakresie oraz sposoby określania potrzeb i planowania procedur zamówień publicznych. Wyjaśnia także z perspektywy prawnej, jak aspekty społeczne można uwzględnić na różnych etapach procesu zamówień (od określenia specyfikacji technicznych i kryteriów wyboru po udzielanie zamówień i monitorowanie realizacji). W celu zilustrowania poszczególnych etapów procesu zaprezentowano przykłady krajowe. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

Przeczytaj także: Ekologiczne zakupy ! – Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+