Навигационна пътека

Партньори

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

18/06/2013

Резюме на доклада „Индустриалните отношения в Европа през 2012 г.“  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-BG-N

Настоящото резюме на доклада разглежда развитието на индустриалните отношения след последното ни издание през 2010 г. Тъй като финансовата криза се превърна в криза с държавния дълг, правителствените реформи оказаха съществено въздействие върху взаимоотношенията между работодатели, профсъюзи и публичните органи. Въпреки че социалният диалог беше фактор за устойчивост при преодоляването на ранните въздействия на кризата, нейната продължителност и задълбочаване доведоха до появата на неблагоприятни условия за социален диалог. Въпреки това резюмето извежда на преден план важността на непрекъснатия, добре структуриран диалог и подчертава ангажимента на Комисията за подкрепа и насърчаване на неговия напредък.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Индустриалните отношения в Европа през 2010 г. - Резюме  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-BG-N

Докладът Индустриалните отношения в Европа през 2010 г. преглежда развитието в отношенията между работници, работодатели и техните съответни представители през периода 2008-2010 г. Това резюме на доклада дава общ преглед върху въздействието на икономическата криза и ролята на социалните партньори, които се борят с нея. След това разглежда седемте глави на доклада. Те обхващат европейските индустриални отношения, перспективите на социалните партньори и реакциите им спрямо кризата, предлагането на гъвкавост в заплащането и минимално заплащане, индустриалните отношения и преминаването към нисковъглеродна икономика, както и развитието в социалния диалог в ЕС и законодателството през периода 2008–2010 г. Резюмето е достъпно в електронен формат на всички официални езици на ЕС, докато пълният доклад е наличен само на английски език в печатен формат (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Социалноотговорни покупки - Ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагане на обществени поръчки  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-BG-C

Обществените поръчки съставляват около 17 % от брутния вътрешен продукт на ЕС. Следователно тяхното влияние в области като социалната политика е значително. Със своя Наръчник за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки Европейската комисия се стреми да извлече полза от това, като: а) повишава осведомеността на възлагащите органи относно предимствата на това да избират стоки и услуги, които дават добри социални резултати и б) разяснява възможностите, предлагани от съществуващата правна рамка на ЕС за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки. Наръчникът дава определение за социално отговорните обществени поръчки (СООП) преди да обясни ползите от тях. Той разглежда СООП във връзка с европейския социален модел и политико-правния подход в ЕС в тази област. Наръчникът също така разглежда подробно стратегията за СООП и обяснява как да се определят нуждите и как да се планират процедурите за възлагане на обществени поръчки. Наръчникът освен това обяснява от правна гледна точка как може да се подходи към социалните съображения на различните етапи от процеса на възлагане на обществените поръчки (от определяне на техническите спецификации и критериите за подбор до възлагането на договори и проследяването на по-нататъшното изпълнение). Представени са примери на национално ниво, които илюстрират различните стъпки от процеса. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Прочетете също: Купувайте, като се съобразявате с околната среда! – Наръчник за екологичен характер на обществените поръчки

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+