Navigačný riadok

Partneri

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

18/06/2013

Zhrnutie správy o pracovnoprávnych vzťahoch v Európe v roku 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-SK-N

Toto zhrnutie sumarizuje vývoj pracovnoprávnych vzťahov od predchádzajúceho vydania správy v roku 2010. Keďže finančná kríza prešla do krízy štátneho dlhu, vládne reformy mali zásadný vplyv na vzťahy medzi zamestnávateľmi, odbormi a orgánmi verejnej správy. Sociálny dialóg bol síce zdrojom odolnosti pri prekonávaní prvých dosahov krízy, ale jeho trvanie a hĺbka viedli k súčasnému nepriaznivému prostrediu pre sociálny dialóg. V zhrnutí sa však poukazuje na význam pokračujúceho, dobre štruktúrovaného dialógu a zdôrazňuje sa odhodlanie Komisie podporovať tento dialóg a posúvať ho vpred.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Pracovnoprávne vzťahy v Európe v roku 2010 – Zhrnutie  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-SK-N

Správa za rok 2010 o pracovnoprávnych vzťahoch v Európe hodnotí vývoj vo vzťahoch medzi pracovníkmi, zamestnávateľmi a ich príslušnými zástupcami počas obdobia rokov 2008 – 2010. Toto zhrnutie správy poskytuje prehľad o vplyve hospodárskej krízy a úlohe sociálnych partnerov v boji proti nej. Ďalej rozoberá sedem kapitol správy. Medzi ne patria trendy v európskych priemyselných vzťahoch, pohľady a reakcie sociálnych partnerov na krízu, flexibilizácia miezd a minimálna mzda, priemyselné vzťahy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj vývoj v sociálnom dialógu EÚ a legislatíve v rokoch 2008 – 2010. Zhrnutie je dostupne v elektronickom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ a kompletná správa je dostupná v angličtine v tlačenom formáte (ISBN 978-92-79-17861-0).

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/01/2011

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-SK-C

Verejné obstarávanie činí asi 17% hrubého domáceho produktu EÚ. Jeho pákový efekt v oblastiach, ako napríklad sociálna politika, je teda značný. Svojou Príručkou pre zohľadnenie sociálnych faktorov vo verejnom obstarávaní sa Európska komisia usiluje vyťažiť (a) zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov o prínosoch výberu tovarov a služieb, ktoré prinášajú dobré sociálne výsledky, a (b) vysvetlenie príležitostí, ktoré ponúka existujúci právny rámec EÚ pre zohľadnenie sociálnych faktorov do verejného obstarávania. Príručka definuje sociálne zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO) pred vysvetlením jeho prínosov. Skúma SZVO v súvislosti so sociálnym modelom EÚ, a právnym a politickým prístupom k tejto téme v Únii. V príručke je rozpracovaná aj stratégia SZVO a vysvetlené, ako sa majú identifikovať potreby a postupy verejného obstarávania. Príručka tiež z právneho hľadiska vysvetľuje, ako sa možno zaoberať sociálnymi faktormi v rôznych štádiách procesu obstarávania (od definovania technických špecifikácií a výberových kritérií, k zadaniu verejnej zákazky a monitorovaniu následného plnenia). Rôzne kroky v rámci procesu ilustrujú uvedené národné príklady. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Zelené nakupovanie! – Príručka environmentálneho verejného obstarávania

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+