Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Fínsko

Poznámka:Osoby s pobytom v Dánsku, Nórsku, na Islande a vo Švédsku majú nárok na zdravotnú starostlivosť vo Fínsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Pohotovosť, sanitné vozidlo, letecká zdravotnícka služba

 • Zatelefonujte na 112

KELA – orgán sociálneho poistenia Fínska
Telefón: +358 20634 0210 (vo fínčine)
Telefón: +358 20634 0220 (vo švédčine)

alebo kontaktujte miestne zdravotnícke stredisko alebo nemocnicu v mieste vášho pobytu.

Použitie európskeho preukazu zdravotného poistenia počas dočasného pobytu vo Fínsku

Vo Fínsku existujú dva úradné jazyky: fínsky a švédsky. Väčšina obyvateľov, vrátane zdravotníkov, hovorí po anglicky.

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Skontaktujte sa s miestnym zdravotným strediskom, v ktorom lekári posúdia rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky podľa pevne stanovených sadzieb.
 • Liečba je bezplatná pre osoby do 18 rokov.
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov orgán sociálneho poistenia Kela.

Zubní lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Ak potrebujete stomatologické ošetrenie, kontaktujte miestne zdravotné stredisko.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky podľa pevne stanovených sadzieb.
 • Liečba je bezplatná pre osoby do 18 rokov.
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov orgán sociálneho poistenia Kela.

Nemocničná liečba

 • Na hospitalizáciu sa vyžaduje odporúčanie lekára.
 • Spolu s európskym preukazom zdravotného poistenia musíte predložiť aj cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Za hospitalizáciu pacient platí denný poplatok.
 • Osoby do 18 rokov tento poplatok platia len po dobu maximálne siedmych dní pobytu v jednom kalendárnom roku.
 • Poplatok sa platí aj za ambulantné ošetrenie.
 • Ak využijete služby súkromnej nemocnice, budete musieť uhradiť všetky svoje výdavky. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov orgán sociálneho poistenia Kela.

Lekársky predpis

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni vo Fínsku.
 • V lekárni zaplatíte plnú cenu lieku.
 • Na základe faktúry, ktorú by vám v lekárni mali vydať, môžete požiadať orgán Kela o úhradu zaplatených nákladov.

Sanitné vozidlo

 • Ak ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia, máte v naliehavých prípadoch nárok na zdravotnícku pomoc sanitného vozidla. Svoj platný európsky preukaz zdravotného postenia musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Za poskytnuté služby zaplatíte poplatok 14,25 EUR.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Ak ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia, máte v naliehavých prípadoch nárok na leteckú zdravotnícku pomoc. Svoj platný európsky preukaz zdravotného postenia musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Nevyhnutnosť leteckej prepravy posúdia pracovníci dispečingu na čísle pohotovosti 112.

Úhrada

 • Štátna zdravotná poisťovňa uhrádza časť výdavkov na:
  • súkromné zdravotné služby podľa stanovených sadzieb
  • cestovné náklady, ktoré vznikajú s súvislosti s liečbou a vyšetreniami
  • niektoré lieky.
 • Úhrada štandardných poplatkov pacientov účtovaných mestskými zdravotnými strediskami a nemocnicami nie je možná.
 • O úhradu nákladov môžete požiadať v Sociálnej posťovni Kela podaním žiadosti SV 127 (e), ktorá je dostupná v súkromných klinikách. Formulár nájdete na webovej lokalite orgánu Kela.
 • Žiadosť vyplňte a podpíšte. Povinné údaje sú trvalé bydlisko, dátum a bankové údaje (názov banky a číslo účtu, vrátane medzinárodného čísla bankového účtu IBAN a identifikačného kódu banky BIC).
 • K žiadosti, ktorú podávate na Sociálnu poisťovňu Kela, priložte kópie potrebných dokumentov – účtenky, európsky preukaz zdravotného poistenia a cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Kela prevedie úhradu priamo na váš bankový účet.
 • O úhradu môžete požiadať do šiestich mesiacov od dátumu zaplatenia poplatkov.
 • Podrobnosti o úhrade nájdete na webovej lokalite orgánu Kela.

Informačná služba pre úhradu zdravotných nákladov
Telefón: +358 20 692 204 (vo fínčine)
Telefón: +358 20 692 224 (vo švédčine a angličtine)

Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu vo Fínsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+