Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Fínsko

Poznámka

 • Osoby s pobytom v Dánsku, Nórsku, na Islande a vo Švédsku majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť vo Fínsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112
 • Kela – fínsky úrad sociálneho poistenia

Kela používa celonárodné čísla služieb zákazníkom pre rôzne benefity. Služba funguje od 8.00 h do 18.00 h od pondelka do piatka.

Číslo služieb zákazníkom pre sociálne zabezpečenie pri cestovaní do Fínska alebo z Fínska a pri ďalších cezhraničných situáciách je + 358 20 634 0200.


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Skontaktujte sa s miestnym zdravotným strediskom, v ktorom lekári posúdia rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky podľa pevne stanovených sadzieb.
 • Ak máte do 18 rokov, ošetrenie je bezplatné počas bežných pracovných hodín (mimo pracovných hodín platí pacient poplatok na základe pevne stanovených sadzieb).
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov úrad sociálneho poistenia Kela.

Zubní lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Ak potrebujete stomatologické ošetrenie, kontaktujte miestne zdravotné stredisko.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky na základe pevne stanovených sadzieb.
 • Ak máte do 18 rokov, zubné ošetrenie je bezplatné počas bežných pracovných hodín (mimo pracovných hodín platí pacient poplatok podľa pevne stanovených sadzieb).
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov úrad sociálneho poistenia Kela.

Nemocničná liečba

 • Na hospitalizáciu sa vyžaduje odporúčanie lekára.
 • Spolu s európskym preukazom zdravotného poistenia musíte predložiť aj cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Za hospitalizáciu pacient platí denný poplatok.
 • Osoby do 18 rokov tento poplatok platia len po dobu maximálne siedmych dní pobytu v jednom kalendárnom roku.
 • Poplatok sa platí aj za ambulantné ošetrenie.
 • Ak využijete služby súkromnej nemocnice, budete musieť uhradiť všetky svoje výdavky. Následne však môžete požiadať o úhradu nákladov úrad sociálneho poistenia Kela.

Lekársky predpis

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni vo Fínsku.
 • V lekárni zaplatíte plnú cenu lieku.
 • Na základe faktúry, ktorú by vám v lekárni mali vydať, môžete požiadať úrad Kela o úhradu zaplatených nákladov.

Sanitné vozidlo

 • Ak ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia, máte v naliehavých prípadoch nárok na zdravotnícku pomoc sanitného vozidla. Svoj platný európsky preukaz zdravotného postenia musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Za poskytnuté služby zaplatíte poplatok 25 EUR.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Ak ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia, máte v naliehavých prípadoch nárok na leteckú zdravotnícku pomoc. Svoj platný európsky preukaz zdravotného postenia musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Nevyhnutnosť leteckej prepravy posúdia pracovníci dispečingu na čísle pohotovosti 112.

Úhrada
 • Štátna zdravotná poisťovňa uhrádza časť výdavkov na:
  • súkromné zdravotné služby podľa stanovených sadzieb,
  • cestovné náklady, ktoré vznikajú s súvislosti s liečbou a vyšetreniami,
  • niektoré lieky.
 • Úhrada štandardných poplatkov pacientov účtovaných mestským zdravotnými strediskami a nemocnicami nie je možná.
 • O úhradu nákladov môžete požiadať úrad sociálneho poistenia Kela podaním žiadosti SV 127(e), ktorá je dostupná v súkromných klinikách. Formulár nájdete na webovom sídle úradu Kela.
 • Žiadosť vyplňte a podpíšte. Medzi povinné údaje patria trvalé bydlisko, dátum a bankové údaje (názov banky a číslo účtu, vrátane medzinárodného čísla bankového účtu IBAN a identifikačného kódu banky BIC).
 • K žiadosti, ktorú podávate na úrad Kela, priložte kópie potrebných dokumentov. Ide o dokumenty týkajúce sa poplatkov lekárovi a za vyšetrenie a liečbu, ktorú lekár predpísal, ďalej váš európsky preukaz zdravotného poistenia a cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Kela prevedie úhradu priamo na váš bankový účet.
 • O úhradu môžete požiadať do šiestich mesiacov od dátumu zaplatenia poplatkov.
 • Podrobnosti o úhrade nájdete na webovom sídle úradu Kela.

Informačná služba pre úhradu zdravotných nákladov
Telefón: +358 20 692 204 (vo fínčine)
Telefón: +358 20 692 224 (vo švédčine a angličtine)

Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu vo Fínsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


Spoluúčasť pacienta
 • Vo Fínsku sa sociálne a zdravotnícke služby poskytujú:
  • bezplatne alebo
  • poplatok, ktorý platí pacient, je rovnaký pre každého alebo
  • poplatok, ktorý platí pacient, sa určí podľa príjmu a rodinnej situácie.
 • Maximálne poplatky za miestne sociálne a zdravotnícke služby sú stanovené v zákone a vyhláške o poplatkoch pacientov za sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Miestne orgány môžu uplatňovať nižšie sadzby alebo poskytnúť príslušnú službu bezplatne. Nesmú však vyberať poplatky za služby, ktoré sú vyššie ako ich skutočné náklady.
 • Poplatky za verejné služby majú stanovenú hranicu na kalendárny rok a pri jej prekročení ich pacient nemusí platiť. Toto pravidlo sa nevzťahuje na krátkodobú ústavnú starostlivosť. Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva.
 • Náklady na ošetrenie u súkromného lekára alebo zubára prepláca úrad poistenia Kela podľa sadzobníka poplatkov. Kela prepláca časť poplatkov u súkromného lekára a vyšetrenie a liečbu podľa sadzobníka pevných poplatkov. Sadzobník pevných poplatkov nájdete vo fínčine na webovom sídle úradu Kela. Maximálna výška náhrady poplatkov určených v sadzobníku pevných poplatkov je často nižšia ako poplatok, ktorý vám zaúčtuje lekár.
 • Lekárske služby od poskytovateľov z verejného sektora ani obdobia, počas ktorých je pacient liečený v štátnej nemocnici alebo inštitúcii (napr. domov pre seniorov), sa nepreplácajú.
 • Úrad poistenia Kela takisto prepláca predpísané lieky.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia Ak potrebujete takéto ošetrenie, vopred sa obráťte na oddelenie zdravotnej starostlivosti (napríklad nemocnicu), na ktorom chcete byť ošetrený.
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Fínsku

Kontaktujte centrum pre medzinárodné záležitosti úradu Kela

Telefón: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

E-mail: inter.helsinki@kela.fi