Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Fínsko

Poznámka

 • Obyvatelia severských krajín (Dánska, Fínska, Islandu a Švédska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť vo Fínsku za rovnakých podmienok ako miestni obyvatelia po predložení platného dokladu totožnosti a potvrdení o svojom trvalom bydlisku v inej severskej krajine.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 112.
 • Kela – fínsky úrad sociálneho poistenia

Úrad Kela prevádzkuje celonárodné čísla služieb zákazníkom pre rôzne typy poistného plnenia. Na tieto čísla je možné volať v pracovných dňoch od 8.00 h do 18.00 h.

Ak sa sťahujete do Fínska alebo z Fínska, prípadne sa nachádzate v inej situácii, ktorá zahŕňa viac krajín a potrebujete informácie o sociálnom zabezpečení, zavolajte na číslo + 358 20 634 0200.


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • S EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Skontaktujte sa s miestnym zdravotníckym strediskom, v ktorom lekári posúdia rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem EPZP predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky podľa pevne stanovených sadzieb.
 • Ak máte menej ako 18 rokov, ošetrenie je bezplatné počas bežných pracovných hodín (mimo pracovných hodín platí pacient poplatok na základe pevne stanovených sadzieb).
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o náhradu výdavkov úrad sociálneho poistenia Kela.

Zubní lekári

 • S EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení. Ak potrebujete stomatologické ošetrenie, kontaktujte miestne zdravotnícke stredisko.
 • Aby vám za zdravotnú starostlivosť boli účtované rovnaké poplatky ako obyvateľom Fínska, musíte okrem EPZP predložiť pas alebo iný preukaz totožnosti.
 • Ako pacientovi vám budú účtované poplatky na základe pevne stanovených sadzieb.
 • Ak máte menej ako 18 rokov, zubné ošetrenie je bezplatné počas bežných pracovných hodín (mimo pracovných hodín platí pacient poplatok podľa pevne stanovených sadzieb).
 • Môžete navštíviť aj súkromných lekárov alebo kliniky, v takom prípade však za zdravotnú starostlivosť zaplatíte plnú sumu. Následne však môžete požiadať o náhradu výdavkov úrad sociálneho poistenia Kela.

Nemocničná liečba

 • Na hospitalizáciu sa vyžaduje odporúčanie lekára.
 • Spolu s EPZP musíte predložiť aj cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Za hospitalizáciu pacient platí denný poplatok.
 • Osoby mladšie ako 18 rokov tento poplatok platia len počas maximálne 7 dní pobytu v jednom kalendárnom roku.
 • Poplatok sa platí aj za ambulantné ošetrenie.
 • Ak využijete služby súkromnej nemocnice, budete musieť uhradiť všetky svoje výdavky. Následne však môžete požiadať o náhradu výdavkov úrad sociálneho poistenia Kela.

Lekársky predpis

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni vo Fínsku.
 • V lekárni zaplatíte plnú cenu lieku.
 • Na základe faktúry, ktorú by vám v lekárni mali vydať, môžete požiadať úrad Kela o náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Ak ste držiteľom EPZP, máte v naliehavých prípadoch nárok na zdravotnícku pomoc sanitného vozidla. Svoj platný EPZP musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Za poskytnuté služby zaplatíte poplatok 25 EUR.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Ak ste držiteľom EPZP, máte v naliehavých prípadoch nárok na leteckú zdravotnícku pomoc. Svoj platný EPZP musíte predložiť službukonajúcemu personálu.
 • Nevyhnutnosť leteckej prepravy posúdia pracovníci dispečingu na čísle tiesňového volania 112.

Úhrada

 • Štátna zdravotná poisťovňa uhrádza časť výdavkov na:
  • súkromné zdravotné služby podľa stanovených sadzieb,
  • cestovné náklady, ktoré vznikajú s súvislosti s liečbou a vyšetreniami,
  • niektoré lieky.
 • Náhrada štandardných poplatkov pacientov účtovaných mestskými zdravotníckymi strediskami a nemocnicami nie je možná.
 • O náhradu výdavkov môžete požiadať úrad sociálneho poistenia Kela formou žiadosti SV 127(e), ktorá je dostupná v súkromných klinikách. Žiadosť nájdete aj na webovom sídle úradu Kela.
 • Žiadosť vyplňte a podpíšte. Medzi povinné údaje patria trvalé bydlisko, dátum a bankové údaje (názov banky a číslo účtu, vrátane medzinárodného čísla bankového účtu IBAN a identifikačného kódu banky BIC).
 • K žiadosti, ktorú podávate na úrad Kela, priložte kópie potrebných dokumentov. Ide o dokumenty týkajúce sa poplatkov lekárovi a za vyšetrenie a liečbu, ktorú lekár predpísal, ďalej váš EPZP a cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Úrad Kela prevedie náhradu priamo na váš bankový účet.
 • O náhradu výdavkov môžete požiadať do šiestich mesiacov od dátumu zaplatenia poplatkov.
 • Podrobnosti o náhrade výdavkov nájdete na webovom sídle úradu Kela.

Informačná služba pre náhradu zdravotných výdavkov
Telefón: +358 20 692 204 (vo fínčine)
Telefón: +358 20 692 224 (vo švédčine)
Telefón: +358 20 634 2650 (v angličtine)

Ak ste nestihli podať žiadosť o náhradu výdavkov počas vášho pobytu vo Fínsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.


Spoluúčasť pacienta

 • Vo Fínsku sa sociálne a zdravotnícke služby poskytujú:
  • bezplatne alebo
  • za poplatok, ktorý platí pacient a ktorý je rovnaký pre každého, alebo
  • za poplatok, ktorý platí pacient a ktorý sa určí podľa príjmu a rodinnej situácie.
 • Maximálne poplatky za miestne sociálne a zdravotnícke služby sú stanovené v zákone a vo vyhláške o poplatkoch pacientov za sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Miestne orgány môžu uplatňovať nižšie sadzby alebo poskytnúť príslušnú službu bezplatne. Nesmú však vyberať poplatky za služby, ktoré sú vyššie ako ich skutočné náklady.
 • Poplatky za verejné služby majú stanovenú hranicu na kalendárny rok a pri jej prekročení ich pacient nemusí platiť. Toto pravidlo sa nevzťahuje na krátkodobú ústavnú starostlivosť. Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva.
 • Náklady na ošetrenie u súkromného lekára alebo zubára prepláca úrad poistenia Kela podľa sadzobníka poplatkov. Úrad Kela prepláca časť poplatkov u súkromného lekára a výdavky za vyšetrenie a liečbu podľa sadzobníka pevných poplatkov. Sadzobník pevných poplatkov nájdete na webovom sídle úradu Kela (len vo fínčine) . Maximálna výška náhrady poplatkov určených v sadzobníku pevných poplatkov je často nižšia ako poplatok, ktorý vám zaúčtuje lekár.
 • Lekárske služby od poskytovateľov z verejného sektora ani obdobia, počas ktorých je pacient liečený v štátnej nemocnici alebo inštitúcii (napr. domov pre seniorov), sa nepreplácajú.
 • Úrad Kela takisto prepláca predpísané lieky.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Ak potrebujete takéto ošetrenie, vopred sa obráťte na oddelenie zdravotnej starostlivosti (napríklad nemocnicu), na ktorom chcete byť ošetrený.

Ako požiadať o EPZP

 • EPZP je dostupný každému, na koho sa vzťahuje fínsky systém zdravotného poistenia, a tiež osobám, ktorým náklady na zdravotnú starostlivosť hradí Fínsko.
 • Preukaz si môžete objednať
  • telefonicky
  • vyplnením žiadosti (SV 193sr, vo fínčine) Túto žiadosť si môžete stiahnuť a vytlačiť z webového sídla úradu Kela alebo si ho vyzdvihnúť osobne na centrále úradu Kela.
  • prostredníctvom online služieb zákazníkom úradu Kela. Online služby zákazníkom sú dostupné len vo fínčine a švédčine.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Vo Fínsku EPZP akceptujú všetci verejní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale ich zoznam žiaľ nie je k dispozícii.
 • Ak navštívite súkromného lekára alebo kliniku, zaplatíte plnú sumu, ale neskôr môžete úrad Kela požiadať o náhradu výdavkov.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Fínsku

Kontaktujte centrum pre medzinárodné záležitosti úradu Kela

Telefón: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

E-mail: inter.helsinki@kela.fi