Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Soome

Märkus

 • Islandi, Norra, Rootsi ja Taani kodanikud peavad Soomes samadel alustel kohalike elanikega arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse ja oma alalise aadressi asjaomases Põhjamaa riigis.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112
 • Kela (Soome sotsiaalkindlustusasutus)

Kelal on erinevate teenuste jaoks riiklikud klienditeenindusnumbrid. Talitus on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.00 – 18.00.

Sotsiaalkindlustuse klienditeeninduse telefoninumber, kolides Soome või Soomest teise riiki ja muude rahvusvaheliste olukordade puhul, on +358 20 634 0200.


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas raviasutuses. Võite ühendust võtta kohaliku tervishoiuasutusega, kus spetsialistid hindavad, millist ravi te vajate.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiuasutus võtab teilt tavapärast tasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on ravi teile tavapärasel tööajal tasuta (väljaspool tööaega tuleb tasuda patsienditasu kindlaksmääratud hinnakirja alusel).
 • Samuti võite külastada eraarste või -kliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas raviasutuses. Hambaravi vajaduse korral võtke ühendust kohaliku tervishoiuasutusega.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiuasutus võtab teilt tavapärast tasu kindlaksmääratud hinnakirja alusel.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on hambaravi teile tavapärasel tööajal tasuta (väljaspool tööaega tuleb tasuda patsienditasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale).
 • Samuti võite külastada erahambaarste või -hambakliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Haiglaravi

 • Hospitaliseerimiseks vajate arsti saatekirja.
 • Peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Statsionaarse ravi puhul on patsientidele kehtestatud voodipäevatasu.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis ei pea te voodipäevatasu maksma rohkem kui seitsme päeva kohta samas kalendriaastas.
 • Ambulatoorse ravi puhul kehtivad samuti patsienditasud.
 • Erahaigla puhul peate tasuma kõik kulud. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Retseptiravimid

 • Võite oma retsepti esitada ükskõik millises apteegis.
 • Apteegis peate ravimi eest tasuma täissumma.
 • Apteek peaks väljastama kviitungi kogu ravimiretsepti maksumuse kohta. Asjaomast kviitungit saate seejärel kasutada Kelalt kulude hüvitamise taotlemiseks.

Kiirabi

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus saada kiirabi. Peate kiirabitöötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Peate kiirabitöötajatele ravi eest maksma patsienditasu (25 eurot).

Kiirabilennud

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus kiirabilendudele. Peate lennukiirabi töötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kiirabilennu vajaduse üle otsustatakse pärast kõne saamist numbrile 112.

Hüvitamine

 • Riikliku ravikindlustuse süsteemi raames hüvitatakse osa:
  • eratervishoiuteenuste kasutamisega seotud kuludest vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale;
  • ravi ja uuringutega seotud reisikuludest;
  • teatavatest ravimitest.
 • Kohalike tervishoiuasutuste või haiglate poolt kehtestatud tavapäraseid patsienditasusid ei hüvitata.
 • Kelalt võib kulude hüvitamist taotleda vormi SV 127(e) abil, mille saate erakliinikutest. Samuti leiate asjaomase vormi Kela veebisaidilt.
 • Täitke vorm ja allkirjastage see. Nõutav teave hõlmab teie alalise elukoha aadressi, kuupäeva ja teie pangaandmeid (panga nime ning teie kontonumbrit (sh IBAN- ja BIC-koodi)).
 • Lisage vajalike dokumentide koopiad ning saatke need Kelale. Need hõlmavad dokumente arstitasude ning arsti poolt välja kirjutatud uuringute ja ravi kohta. Samuti teie Euroopa ravikindlustuskaardi ja passi või muu isikut tõendava dokumendi koopiaid.
 • Kela maksab hüvitise otse teie pangakontole.
 • Hüvitist tuleb taotleda kuue kuu jooksul kulude tasumisest.
 • Tutvuge hüvitamise üksikasjadega Kela veebisaidil.

Infotelefon ravikulude hüvitamiseks
Tel: +358 20 692 204 (soome keeles)
Tel: +358 20 692 224 (rootsi keeles)
Tel: +358 20 634 2650 (inglise keeles)

Kui peate ravi eest maksma ja te ei saa taotleda hüvitist Soomes viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma riikliku ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus

 • Soomes on riiklikud sotsiaal- ja tervishoiuteenused
  • tasuta või
  • tuleb igaühel nende eest tasuda sama patsienditasu või
  • on patisenditasu kindlaks määratud vastavalt sissetulekule ja pere suurusele.
 • Kohalike sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tasude ülemmäärad on kehtestatud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste patsienditasusid käsitlevas aktis ja määruses. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada madalamad määrad või võimaldada asjaomast teenust tasuta. Kohalikud omavalitsused ei tohi küsida teenuste tegelikust maksumusest suuremat tasu.
 • Riiklike teenuste tasudele on kalendriaasta kohta kehtestatud ülemmäär, millest edasi patsiendid ei pea enam maksma. See ei kehti aga hoolekandeasutuste lühiajaliste teenuste puhul. Täiendava teabe saamiseks, külastage palun sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi veebisaiti.
 • Eraarsti või erahambaarsti teenuste kulusid hüvitab Kela vastavalt kindlaks määratud hinnakirjale Kela hüvitab eraarsti tasud osaliselt ning läbivaatuse ja ravikulud vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale. Kindlaksmääratud hinnakirja leiate vaid soome keeles Kela veebisaidilt. Kindlaksmääratud hinnakirjas esitatud maksimaalne hüvitatav tasu on sageli väiksem arsti poolt tegelikult küsitud tasust.
 • Avaliku sektori teenuseosutajatelt saadud raviteenuseid ei hüvitata ning hüvitamisele ei kuulu ka perioodid, mil isikut raviti riiklikus haiglas või asutuses (nt vanadekodus).
 • Kela hüvitab ka retseptiravimeid.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Kui vajate sellist ravi, võtke palun enne ühendust asjaomase tervishoiuasutusega (nt haiglaga), kus soovite ravi saada.


Kuidas kaarti taotleda?

 • Euroopa ravikindlustuskaardile on õigus kõigil isikutel, kes on hõlmatud Soome tervisekindlustussüsteemiga ja isikutel, kelle tervishoiukulude katmise eest vastutab Soome.
 • Kaarti saab tellida
  • telefoni teel;
  • täites taotlusvormi (SV 193sr, soome keeles). Selle vormi saab välja printida Kela veebisaidilt. Samuti on need kättesaadavad Kela esinduses;
  • Kela veebipõhise klienditeeninduse kaudu. Viimati nimetatud teenus on kättesaadav vaid soome ja rootsi keeles.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Kahjuks on see loetelu kättesaadav vaid Soomes. Kõik riiklikud tervishoiuteenuste osutajad aktsepteerivad Euroopa ravikindlustuskaarti.
 • Kui külastate eraarste või -kliinikuid, peate ravi eest tasuma täissumma, kuid saate hiljem Kelalt taotleda (osalist) kulude hüvitamist.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Soomes välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Võtke ühendust Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusega

Tel: +358 20 634 0200

Faks: +358 20 634 1599

E-post: inter.helsinki@kela.fi