Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Praca w innym kraju UE

© Anya Berkut

Obywatele UE mają prawo do podejmowania lub poszukiwania pracy w innym państwie UE. Obecnie 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje za granicą. W ramach europejskiego filaru praw socjalnych UE promuje uczciwe warunki zatrudnienia osób pracujących za granicą.

Strona zawiera informacje na temat praw pracowników przemieszczających się w ramach terytorium Wspólnoty oraz praw pokrewnych, a także na temat ograniczeń stosowanych do pracowników krajów, które ostatnio przystąpiły do UE.

Przedstawiono również w zarysie prawa obywateli krajów nienależących do UE w odniesieniu do podejmowania pracy w państwach UE.

Poza tym dział ten zawiera szczegółowe informacje o warunkach mających zastosowanie do osób tymczasowo wysyłanych przez pracodawcę (w charakterze pracownika delegowanego) do innego państwa członkowskiego w celach zawodowych.

Sieć EURES, w skład której wchodzi ponad 1000 doradców, oraz portal EURES zawierający informacje o możliwościach zatrudnienia i praktyczne rady pomogą Państwu znaleźć pracę za granicą i przygotować się do przeprowadzki do innego kraju.

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) dba o to, by przepisy UE dotyczące mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego były egzekwowane w sposób sprawiedliwy i skuteczny.

Udostępnij tę stronę