Sti

Rettigheder på arbejdet

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

19/08/2013

Mærkning af kemikalier ændres – Hvordan vil det berøre dig?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-DA-C

I løbet af de kommende år ændres EU´s kemiske forordning for klassificering, mærkning og emballering (CLP) vedrørende klassificeringen af kemikalier for at kunne identificere farer. Det vil betyde ændringer i informationen, som kommunikeres til brugerne af kemikalier på mærkninger og sikkerhedsdatablade (SDS). Personer som arbejder med kemikalier bør tilpasse sig ændringerne og dette dokument giver praktisk vejledning herom. Dokumentet forklarer særligt, hvordan disse ændringer påvirker dit ansvarsområde under flere EU beskyttende direktiver for arbejdstager (direktivet om kemiske agenser, direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, direktivet om sikkerhedsskiltning, direktivet om gravide arbejdstagere og direktivet om unge på arbejdspladsen).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-DA-N

Hovedformålet med denne vejledning er at fremlægge ajourført teknisk og videnskabelig viden om forebyggelse af de største risici inden for sundhedspleje, navnlig biologiske, muskel- og skeletrelaterede, psykosociale og kemiske, og at støtte gennemførelsen af de relevante gældende EU-direktiver. Der gives en beskrivelse af praktiske instrumenter, som kan hjælpe arbejdsgiverne med at identificere de arbejdsmiljømæssige risici for deres ansatte og kan vejlede dem i gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger i deres sundhedsinstitutioner. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Links i denne publikation var korrekte, da manuskriptet blev afsluttet.

17/03/2011

Nye regler for de europæiske samarbejdsudvalg - Indblik i direktiv 2009/38/EF  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-DA-C

Europæiske samarbejdsudvalg er organer, der anvendes af centrale ledelser til at informere og høre europæiske arbejdstagere om udviklingen i deres virksomhed og beslutninger af væsentlig betydning. Direktiv 2009/38/EF stadfæster arbejdstagernes ret til information og høring på tværs af grænserne og støtter oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg. Denne folder opridser de væsentligste træk ved europæiske samarbejdsudvalg og direktivets mål. Den forklarer de nye bestemmelser for europæiske samarbejdsudvalgs nedsættelse og virke samt medarbejderrepræsentanternes rolle, forhandlingsprocedurer og gennemførelsestidsplanen. Begreberne information og høring samt aspekter vedrørende europæiske samarbejdsudvalgs tilpasning og kontinuitet beskrives. Endelig angives yderligere oplysninger, promoverings- og støttekilder samt kontaktsteder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

17/03/2011

Ikke-bindende vejledning om god praksis for forståelsen og gennemførelsen af direktiv 92/57EØF (»byggepladsdirektivet«)  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-DA-C

Denne ikke-bindende vejledning indeholder praktiske oplysninger til forståelse og implementering af Rådets direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Ved at forklare direktivet og give forslag til og eksempler på god praksis er det vejledningens formål at hjælpe alle parter, der er involveret i byggeaktiviteter, herunder kunder, projektledere, designere, koordinatorer, entreprenører og andre medarbejdere, arbejdere, leverandører og andre med henblik på at: • forstå og implementere de generelle principper for forebyggelse (kapitel 1) • forstå direktivets krav til sikkerhed og sundhed, herunder hvornår og på hvilke områder disse er gældende, de implicerede parters forpligtelser og roller og den påkrævede dokumentation (kapitel 2) • identificere en række typiske farer og risici i forbindelse med byggearbejder (kapitel 3) • styre risiciene under byggeprojekternes samlede varighed fra projektforberedelse, under selve byggearbejdet og under de efterfølgende faser (kapitel 4) • opsummere de implicerede parters forpligtelser ordnet efter faser (kapitel 5). Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Der findes endvidere en cd, der indeholder 22 sprogversioner (katalognummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

15/10/2009

Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU  (15/10/2009)

Catalog N. : KE-78-09-682-EN-C

This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+