Navigacijski put

Prava na radu

Please note that some publications might only be available in English, French and German.

Najnovije publikacije

11/11/2015

Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetska polja - Svezak 1. Praktični vodič  (11/11/2015)

Kataloški br. :KE-04-15-140-HR-N

Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanima elektromagnetskim poljima. Ovaj praktični vodič pripremljen je da bi poslodavci, pogotovo mala i srednja poduzeća, shvatili što moraju učiniti kako bi se uskladili s Direktivom. Međutim, vodič također može biti koristan radnicima, predstavnicima radnika i regulatornim tijelima u državama članicama. Sastoji se od dva sveska i posebnog vodiča za mala i srednja poduzeća. U svesku 1. praktičnog vodiča daju se savjeti o provođenju procjene rizika i daljnji savjeti o eventualnim mogućnostima dostupnima poslodavcu ako je potrebno provesti dodatne zaštitne ili preventivne mjere. Svezak 2. sadržava dvanaest studija slučaja kojima se poslodavcima pokazuje kako pristupiti procjenama te se navode primjeri nekih zaštitnih ili preventivnih mjera koje se mogu odabrati i provesti. Studije slučaja predstavljene su u kontekstu općenitih radnih mjesta, ali su odabrane na temelju stvarnih radnih situacija. Vodič za mala i srednja poduzeća pomoći će vam u provođenju početne procjene rizika od elektromagnetskih polja na vašemu radnome mjestu. Na temelju rezultata te procjene pomoći će vam odlučiti trebate li poduzeti daljnje korake u vezi s Direktivom o elektromagnetskim poljima. Ova je publikacija dostupna u elektroničkom obliku na svim službenim jezicima Europske unije.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Kataloški br. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Kataloški br. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetska polja  (11/11/2015)

Kataloški br. :KE-04-15-142-FR-N

Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim elektromagnetskim poljima (EMF). Međutim, mali će broj poslodavaca morati izračunati ili izmjeriti razine elektromagnetskih polja na svojem radnom mjestu. U većini je slučajeva priroda posla koji se obavlja takva da će rizici biti mali i to je moguće utvrditi prilično jednostavno. Ovaj je vodič osmišljen kako bi vam pomogao da shvatite na koji način Direktiva o elektromagnetskim poljima može utjecati na posao koji obavljate. Vodič nije pravno obvezujući i ne pruža tumačenje određenih zakonskih zahtjeva koje ćete možda morati ispunjavati. Stoga ga je potrebno čitati zajedno s Direktivom o elektromagnetskim poljima, Okvirnom direktivom (89/391/EEZ) i mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom. Ovaj je vodič osmišljen za poslodavce koji već ispunjavaju zakonske zahtjeve, kako bi mogli brzo utvrditi rizike. Detaljnije informacije, uključujući informacije o procjeni izloženosti i preventivnim mjerama, možete pronaći u sveobuhvatnom neobvezujućem vodiču o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU.

Ova je publikacija dostupna u elektroničkom formatu na svim službenim jezicima Europske unije.

11/11/2015

Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU Elektromagnetska polja - Svezak 2: Studije slučaja  (11/11/2015)

Kataloški br. :KE-04-15-141-HR-N

Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanima elektromagnetskim poljima. Ovaj praktični vodič pripremljen je da bi poslodavci, pogotovo mala i srednja poduzeća, shvatili što moraju učiniti kako bi se uskladili s Direktivom. Međutim, vodič također može biti koristan radnicima, predstavnicima radnika i regulatornim tijelima u državama članicama. Sastoji se od dva sveska i posebnog vodiča za mala i srednja poduzeća. U svesku 1. praktičnog vodiča daju se savjeti o provođenju procjene rizika i daljnji savjeti o eventualnim mogućnostima dostupnima poslodavcu ako je potrebno provesti dodatne zaštitne ili preventivne mjere. Svezak 2. sadržava dvanaest studija slučaja kojima se poslodavcima pokazuje kako pristupiti procjenama te se navode primjeri nekih zaštitnih ili preventivnih mjera koje se mogu odabrati i provesti. Studije slučaja predstavljene su u kontekstu općenitih radnih mjesta, ali su odabrane na temelju stvarnih radnih situacija. Vodič za mala i srednja poduzeća pomoći će vam u provođenju početne procjene rizika od elektromagnetskih polja na vašemu radnome mjestu. Na temelju rezultata te procjene pomoći će vam odlučiti trebate li poduzeti daljnje korake u vezi s Direktivom o elektromagnetskim poljima. Ova je publikacija dostupna u elektroničkom obliku na svim službenim jezicima Europske unije.

19/08/2013

Oznake na kemikalijama se mijenjaju – kako će to utjecati na vas?  (19/08/2013)

Kataloški br. :KE-30-13-227-HR-C

Sljedećih će se nekoliko godina Uredbom o CLP-u (razvrstavanje, označivanje i pakiranje) promijeniti način razvrstavanja kemijskih proizvoda radi utvrđivanja opasnosti. Time će se promijeniti način priopćavanja ovih informacija korisnicima kemikalija na oznakama i u sigurnosno-tehničkim listovima (STL). Osobe koje rade s kemikalijama moraju se prilagoditi ovim promjenama, a ovaj će dokument služiti kao praktičan vodič. Posebice će objasniti na koji će način ove promjene utjecati na odgovornosti prema raznim direktivama EU-a o zaštiti radnika (direktiva o kemijskim agensima, direktiva o karcinogenima i mutagenima, direktiva o sigurnosnim znakovima, direktiva o zaštiti trudnih radnica i direktiva o zaštiti mladih ljudi na radu).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Kataloški br. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Kataloški br. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Zaštitazdravlja isigurnosti radnikau poljoprivredi, stočarstvu,hortikulturi i šumarstvu  (11/06/2012)

Kataloški br. :KE-31-11-450-HR-C

Ova se brošura podupire iz programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS(2007.–2013.).Taj program provodi Europska komisija, a osmišljen je kako bi se pružila financijska potpora provedbi ciljevaEuropske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti te time pridonijelo ostvarenjuciljeva strategije Europa 2020. u tim područjima.Sedmogodišnji program usmjeren je prema svim dionicima koji mogu pomoći u oblikovanju te razvoju odgovarajućihi učinkovitih zakonodavstava i politika zapošljavanja te socijalnih zakonodavstava i politika diljem EU-27, EFTA-ei EGP-a, kao i zemalja kandidatkinja i zemalja potencijalnih kandidatkinja EU-a.

14/10/2011

Occupational health and safety risks in the healthcare sector - Guide to prevention and good practice  (14/10/2011)

Kataloški br. :KE-31-11-047-EN-C

The main focus of this guide is to present up-to-date technical and scientific knowledge regarding the prevention of the most significant risks in healthcare, especially biological, musculoskeletal, psychosocial and chemical risks, and to support the implementation of the relevant European Union directives in force. Practical instruments to support employers in identifying the risks for the health and safety of their employees and to guide the implementation of preventive measures in their healthcares facilities are outlined and clarified. This publication will be available in printed format in German, English and French and in electronic format in all other EU official languages. The links in this publication were correct at the time the manuscript was completed.