Navigatsioonitee

Teie õigused töökohal

 • 11/11/2015

  Elektromagnetväljade direktiivi 2013/35/EL rakendamise - hea tava mittesiduv juhend - 1. osa. Praktiline juhend

  Direktiivis 2013/35/EL on sätestatud minimaalsed ohutusnõuded töötajatele, kes puutuvad kokku elektromagnetväljast tulenevate riskidega. Käesolev praktiline juhend on koostatud tööandjate abistamiseks, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, et nad teaksid, mida nad peavad tegema direktiivi järgimiseks. See juhend võib olla kasulik ka töötajatele, töötajate esindajatele ja liikmesriikide reguleerivatele asutustele. Juhend koosneb kahest osast ja eraldi juhendist VKEde jaoks. Praktilise juhendi 1. osas antakse juhiseid ohuhinnangu tegemiseks ja täiendavaid soovitusi võimalike lahenduste kohta, mis võivad olla sobilikud tööandjatele, kes peavad rakendama täiendavaid kaitse- või ennetusmeetmeid. 2. osas kirjeldatakse 12 praktilist juhtu, millega näidatakse tööandjatele, kuidas hinnanguid kasutada, ja selgitatakse teatavaid ennetus- ja kaitsemeetmeid, mida valida ja rakendada. Vaadeldavates juhtudes käsitletakse üldistatult töökohti, kuid need käsitlused põhinevad tegelikel olukordadel. VKEde juhend aitab anda esialgset hinnangut elektromagnetvälja põhjustatud ohtudele töökohal. Hinnangule tuginedes on hea otsustada, kas võtta edasisi meetmeid, et järgida elektromagnetväljade direktiivi. Väljaanne on saadaval elektroonilises vormingus kõigis ELi ametlikes keeltes.

 • 07/06/2017

  Sotsiaalne Euroopa Euroopa juhend väikeste kalalaevadega seotud riskide ennetamiseks

  Käesoleva juhendi eesmärk on ennetada riske, mis on seotud väikeste kalalaevade ja neil töötavate inimestega, ning tagada, et nii laevad kui ka nende meeskonnad jõuaksid reisilt turvaliselt tagasi. Võttes arvesse, et kõnealused laevad moodustavad ligikaudu 80% ELi kalalaevastikust ning surmajuhtumite, vigastuste ja kaotatud laevade arv on vastuvõetamatult suur, on käesolev juhend oluline, et ennetada riske ja kaitsta kalapüügiga tegelevat kogukonda laiemalt. Juhendi moodulid hõlmavad nii põhivaldkondi, nagu laev, meeskond, kalapüügitoimingud, juhtumid tegelikust elust ja riskihindamine, kui ka lisateavet ujuvusvahendite, stabiilsuse, esmaabi, töövahendite ja hädaolukorraõppuste kohta. Sõnastik, illustratsioonid, fotod ja tabelid aitavad esile tuua juhendi olulisi punkte, seega on juhend väga kasutajasõbralik.

  Käesolev väljaanne on nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul saadaval kõikides ELi ametlikes keeltes.
 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.