Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Oikeudet työpaikalla

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 1: Käytännön opas  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-FI-N

Direktiivissä 2013/35/EU säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden
suojelemiseksi altistumiselta riskeille, jotka aiheutuvat sähkömagneettisista kentistä (EMF). Silti
vain harvat työnantajat joutuvat laskemaan tai mittaamaan sähkömagneettisten kenttien tasot työpaikallaan. Useimmiten työ on luonteeltaan sellaista, että riskit ovat vähäiset, ja tämä voidaan
osoittaa melko helposti. Tämän oppaan on tarkoitus antaa tietoa siitä, mitä vaikutuksia  MFdirektiivillä saattaa olla työtehtäviin. Opas ei ole oikeudellisesti sitova eikä siinä tulkita mitään
oikeudellisia vaatimuksia, joita on mahdollisesti noudatettava. Siksi sitä olisikin luettava yhdessä
EMF-direktiivin, puitedirektiivin (89/391/ETY) ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön kanssa.
Tässä oppaassa kerrotaan, miten työnantajat, jotka toimivat jo vaatimusten mukaisesti, voivat
osoittaa riskit nopeasti. Tarkempia tietoja esimerkiksi altistumisen arvioinnista ja ehkäisevistä toimenpiteistä annetaan kattavassa ohjeellisessa oppaassa hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla. Tämä julkaisu on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU - täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 2: Tapausselostuksia  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

19/08/2013

Kemikaalien merkinnät muuttuvat; miten tämä vaikuttaa työntekijöiden suojeluun?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-FI-C

Muutaman seuraavan vuoden aikana EU:n luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (CLP-asetus) muuttaa sitä, miten kemikaalit luokitellaan vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Tämä johtaa muutoksiin tiedoissa, joita kemikaalien käyttäjille annetaan merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Kemikaalien parissa työskentelevien on sopeuduttava muutoksiin, ja tämä asiakirja toimii käytännön ohjenuorana. Siinä selitetään erityisesti, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden suojeluun liittyvien erilaisten EU:n direktiivien (kemikaalidirektiivin, syöpäsairauksien vaaraa ja perimän muutoksia koskevan direktiivin, turvamerkkidirektiivin ja nuoria työntekijöitä koskevan direktiivin) mukaisiin velvollisuuksiisi.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Työntekijöiden terveydenja turvallisuudensuojelumaatalouden, kotieläintuotannon,puutarhaviljelyn jametsätalouden alalla  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-FI-C

Tämä julkaisu on laadittu Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman(2007–2013) tuella.Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissio. Ohjelma perustettiin tukemaan taloudellisesti työllisyyttä,sosiaaliasioita ja tasa-arvoa koskevien Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista ja siten edistämäänEurooppa 2020 -strategian tavoitteita näillä aloilla.Seitsemänvuotinen ohjelma on suunnattu kaikille sellaisille tahoille, jotka voivat vaikuttaa tarkoituksenmukaisenja tehokkaan työllisyyttä ja sosiaaliasioita koskevan lainsäädännön ja politiikan kehittämiseen EU:n 27 jäsenvaltiossa,EFTA- ja ETA-maissa sekä EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

14/10/2011

Terveydenhuoltoalan työterveys- ja työturvallisuusriskit - Ennaltaehkäisyä ja hyviä käytäntöjä koskeva opas  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-FI-N

Oppaan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota ajantasaista teknistä ja tieteellistä tietoa terveydenhuoltoalan merkittävimpien riskien, erityisesti biologisten, tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien, psykososiaalisten ja kemiallisten riskien ennaltaehkäisystä sekä tukea keskeisten voimassa olevien yhteisön direktiivien täytäntöönpanoon. Opas sisältää käytännöllisiä välineitä, joiden avulla työnantajat voivat määrittää työntekijöidensä työterveys- ja työturvallisuusriskit ja jotka ohjaavat toteuttamaan terveydenhuoltolaitoksessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Julkaisun sisältämien linkkien toimivuus on tarkistettu käsikirjoitusvaiheessa.

17/03/2011

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseksi ja panemiseksi täytäntöön ”rakennustyömaadirektiivi”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-FI-C

Tämä ohjeellinen opas antaa käytännön tietoa turvallisuutta ja terveyttä tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa käsittelevän direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Selittämällä direktiiviä ja antamalla hyvän käytännön ehdotuksia ja esimerkkejä sen tarkoituksena on auttaa kaikkia rakentamiseen osallistuvia osapuolia, joihin luetaan asiakkaat, hankkeiden valvojat, suunnittelijat, koordinaattorit, urakoitsijat ja muut työnantajat, työntekijät, toimittajat ja muut, seuraavilla aloilla: • yleisten ehkäisyperiaatteiden (luku 1) ymmärtäminen ja täytäntöönpano • direktiivin turvallisuutta ja terveyttä koskevien vaatimusten ymmärtäminen, mukaan lukien se, koska ja mihin sitä sovelletaan, sidoshenkilöiden vastuut ja roolit ja vaadittava dokumentaatio (luku 2) • eräiden tyypillisten vaarojen ja riskien identifiointi rakennustöiden aikana (luku 3) • riskien hallinta koko rakennusprojektin aikana eli hankkeen valmistelusta alkaen, rakennusvaiheessa ja rakentamisen jälkeiseen vaiheeseen asti (luku 4) • yhteenvedon tekeminen sidoshenkilöiden vastuista vaiheittain (luku 5). Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. 22 kielen versiot sisältävä CD-levy (luettelonumero: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) on myös saatavilla.