Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Oikeudet työpaikalla

 • 11/11/2015

  Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 1: Käytännön opas

  Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

 • 11/11/2015

  Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla

  Direktiivissä 2013/35/EU säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden
  suojelemiseksi altistumiselta riskeille, jotka aiheutuvat sähkömagneettisista kentistä (EMF). Silti
  vain harvat työnantajat joutuvat laskemaan tai mittaamaan sähkömagneettisten kenttien tasot työpaikallaan. Useimmiten työ on luonteeltaan sellaista, että riskit ovat vähäiset, ja tämä voidaan
  osoittaa melko helposti. Tämän oppaan on tarkoitus antaa tietoa siitä, mitä vaikutuksia  MFdirektiivillä saattaa olla työtehtäviin. Opas ei ole oikeudellisesti sitova eikä siinä tulkita mitään
  oikeudellisia vaatimuksia, joita on mahdollisesti noudatettava. Siksi sitä olisikin luettava yhdessä
  EMF-direktiivin, puitedirektiivin (89/391/ETY) ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön kanssa.
  Tässä oppaassa kerrotaan, miten työnantajat, jotka toimivat jo vaatimusten mukaisesti, voivat
  osoittaa riskit nopeasti. Tarkempia tietoja esimerkiksi altistumisen arvioinnista ja ehkäisevistä toimenpiteistä annetaan kattavassa ohjeellisessa oppaassa hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla. Tämä julkaisu on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.