Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Uw rechten op het werk

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

11/11/2015

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU - Elektromagnetische velden - Deel 1: Praktische gids  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-NL-N

 In Richtlijn 2013/35/EG zijn de minimumvoorschriften inzake veiligheid vastgelegd met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV). Deze praktische gids is opgesteld om werkgevers, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen begrijpen wat zij moeten doen om te voldoen aan de richtlijn. Hij kan echter ook nuttig zijn voor werknemers, werknemersvertegenwoordigingen en regelgevende instanties in de lidstaten. De gids bestaat uit twee delen en een specifieke gids voor het mkb. De praktische gids, deel 1, geeft advies over de uitvoering van een risicobeoordeling, alsmede verder advies over de beschikbare opties wanneer werkgevers bijkomende beschermings- of preventiemaatregelen ten uitvoer moeten leggen. Deel 2 bevat twaalf praktijkvoorbeelden die werkgevers tonen hoe ze beoordelingen moeten maken en die een aantal preventie- en beschermingsmaatregelen illustreren die zij kunnen kiezen en ten uitvoer leggen. De praktijkvoorbeelden worden voorgesteld in de context van algemene werkplekken, maar werden samengesteld op basis van reële werksituaties. De gids voor het mkb vormt een hulp bij de initiële beoordeling van de risico’s van EMV op uw werkplek. Op basis van het resultaat van deze beoordeling helpt hij u te besluiten of het nodig is verdere maatregelen te nemen naar aanleiding van de EMV-richtlijn. Deze publicatie is verkrijgbaar in elektronische vorm in alle officiële talen van de EU.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU - Elektromagnetische velden  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-NL-N

In Richtlijn 2013/35/EG zijn de minimumvoorschriften inzake veiligheid vastgelegd met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV). Er zijn evenwel slechts weinig werkgevers die de EMV-niveaus op hun werkplek moeten berekenen of meten. Meestal zijn de risico’s die gepaard gaan met het uitgevoerde werk laag en kan dit ook vrij eenvoudig
worden vastgesteld. De gids is ontworpen om u te helpen inzien hoe het werk dat u uitvoert mogelijk valt onder de EMV-richtlijn. Hij is niet wettelijk bindend en vormt geen interpretatie van specifieke wettelijke vereisten waaraan u mogelijk moet voldoen. De gids moet dan ook in samenhang met de EMV-richtlijn, de kaderrichtlijn (Richtlijn 89/391/EEG) en relevante nationale wetgeving worden gelezen. Deze gids is ontworpen opdat werkgevers die reeds aan de regelgeving voldoen dit ook snel kunnen vaststellen. Meer informatie, onder meer over blootstellingsbeoordeling en voorzorgsmaatregelen, is te vinden in de uitvoerige niet-bindende gids voor goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU.

Deze publicatie is verkrijgbaar in alle officiële talen van de EU.

11/11/2015

Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU Elektromagnetische velden - Deel 2: Praktijkvoorbeelden  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-NL-N

 In Richtlijn 2013/35/EG zijn de minimumvoorschriften inzake veiligheid vastgelegd met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV). Deze praktische gids is opgesteld om werkgevers, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen begrijpen wat zij moeten doen om te voldoen aan de richtlijn. Hij kan echter ook nuttig zijn voor werknemers, werknemersvertegenwoordigingen en regelgevende instanties in de lidstaten. De gids bestaat uit twee delen en een specifieke gids voor het mkb. De praktische gids, deel 1, geeft advies over de uitvoering van een risicobeoordeling, alsmede verder advies over de beschikbare opties wanneer werkgevers bijkomende beschermings- of preventiemaatregelen ten uitvoer moeten leggen. Deel 2 bevat twaalf praktijkvoorbeelden die werkgevers tonen hoe ze beoordelingen moeten maken en die een aantal preventie- en beschermingsmaatregelen illustreren die zij kunnen kiezen en ten uitvoer leggen. De praktijkvoorbeelden worden voorgesteld in de context van algemene werkplekken, maar werden samengesteld op basis van reële werksituaties. De gids voor het mkb vormt een hulp bij de initiële beoordeling van de risico’s van EMV op uw werkplek. Op basis van het resultaat van deze beoordeling helpt hij u te besluiten of het nodig is verdere maatregelen te nemen naar aanleiding van de EMV-richtlijn. Deze publicatie is verkrijgbaar in elektronische vorm in alle officiële talen van de EU.

19/08/2013

Etiketten van chemische producten veranderen: gevolgen voor de bescherming van werknemers  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-NL-C

In de komende jaren zullen chemische producten in de EU worden ingedeeld naargelang hun gevaren, en dat op basis van de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dat zal veranderingen teweegbrengen in de informatie verstrekt aan gebruikers van chemische stoffen via de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Wie met chemische stoffen werkt, moet leren omgaan met die veranderingen, en dit document dient hierbij als praktisch richtsnoer. Het biedt concrete uitleg over de invloed van de veranderingen op uw verantwoordelijkheden voortvloeiend uit diverse EU-richtlijnen ter bescherming van werknemers (richtlijn chemische agentia, richtlijn carcinogene en mutagene agentia, richtlijn veiligheidssignalering, richtlijn zwangere werkneemsters en richtlijn bescherming van jongeren op het werk).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Bescherming vanDe gezondheiden de veiligheidop het werk inde landbouw, veehouderij,tuinbouw en bosbouw  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-NL-C

Deze publicatie wordt ondersteund door het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit(2007-2013) van de Europese Unie (Progress).Dit programma wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Het beoogt de uitvoering van de doelstellingen vande Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen financieel te ondersteunenen aldus bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op deze gebieden.Dit programma, met een looptijd van zeven jaar, richt zich op alle belanghebbenden die kunnen bijdragen aande ontwikkeling van goede en doeltreffende wetgeving en beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken in deEU-27, de EVA-landen, de EER-landen, de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

14/10/2011

Risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg - Gids voor preventie en goede praktijken  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-NL-N

Deze gids is hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van actuele technische en wetenschappelijke kennis over de preventie van de belangrijkste risico’s in de gezondheidszorg, met name biologische, psychosociale en chemische risico’s en risico’s van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, en op de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de geldende EU‑richtlijnen ter zake. Er worden praktische instrumenten beschreven en toegelicht die werkgevers helpen bij het identificeren van de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers en die hen begeleiden bij de uitvoering van preventiemaatregelen in hun gezondheidszorginstelling. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU. De links in deze publicatie klopten toen de tekst werd afgesloten.