Cesta

Práva na pracovišti

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

11/11/2015

Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagnetických polích - Díl 1: Praktická příručka  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-CS-N

Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Účelem této praktické příručky je vysvětlit zaměstnavatelům, a to zejména malým a středním podnikům, co je třeba učinit pro splnění požadavků zmíněné směrnice. Může však být užitečná i zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců a regulačním orgánům v členských státech. Obsahuje dva díly a zvláštní příručku určenou pro malé a střední podniky. Díl 1 praktické příručky obsahuje pokyny pro hodnocení rizik a další informace o tom, jak mohou zaměstnavatelé postupovat, když musí provést dodatečná ochranná nebo preventivní opatření. Díl 2 uvádí dvanáct případových studií, na nichž je ilustrováno, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé hodnocení provádět, a které názorně popisují některá z možných preventivních a ochranných opatření. Případové studie vycházejí z konkrétních reálných situací, jsou však zobecněny a prezentovány v kontextu běžného pracoviště.  V příručce pro malé a střední podniky naleznete pokyny, jak na vašem pracovišti provést prvotní hodnocení rizik plynoucích z elektromagnetických polí. Podle výsledku tohoto hodnocení se potom můžete snáze rozhodnout, zda je třeba učinit nějaká další opatření vyplývající z požadavků směrnice o elektromagnetických polích. Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU.

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagnetických polích - Příručka pro malé a střední podniky  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-CS-N

Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Není ovšem mnoho zaměstnavatelů, kteří budou muset úroveň elektromagnetických polí na pracovišti vypočítávat nebo měřit. Ve většině případů jsou prováděné práce takové povahy, že rizika jsou nízká, což lze zjistit poměrně jednoduše. Tato příručka Vám má pomoci zorientovat se v tom, jakým způsobem se ustanovení směrnice o elektromagnetických polích mohou promítnout do činností, jež provádíte. Není právně závazná a nelze ji chápat jako výklad případných zvláštních právních požadavků, jimiž se musíte řídit. Proto je třeba na ni nahlížet v souvislosti se směrnicí o elektromagnetických polích, rámcovou směrnicí (89/391/EHS) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Tato příručka je pojata tak, aby zaměstnavatelé, kteří již příslušné právní požadavky splňují, byli schopni rychle určit rizika. Podrobnější informace, včetně hodnocení expozice a preventivních opatření, lze nalézt v komplexní nezávazné příručce o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU.
Tato publikace je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

11/11/2015

Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagne tických polích - Díl 2: Případové studie  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-CS-N

Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Účelem této praktické příručky je vysvětlit zaměstnavatelům, a to zejména malým a středním podnikům, co je třeba učinit pro splnění požadavků zmíněné směrnice. Může však být užitečná i zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců a regulačním orgánům v členských státech. Obsahuje dva díly a zvláštní příručku určenou pro malé a střední podniky. Díl 1 praktické příručky obsahuje pokyny pro hodnocení rizik a další informace o tom, jak mohou zaměstnavatelé postupovat, když musí provést dodatečná ochranná nebo preventivní opatření. Díl 2 uvádí dvanáct případových studií, na nichž je ilustrováno, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé hodnocení provádět, a které názorně popisují některá z možných preventivních a ochranných opatření. Případové studie vycházejí z konkrétních reálných situací, jsou však zobecněny a prezentovány v kontextu běžného pracoviště.  V příručce pro malé a střední podniky naleznete pokyny, jak na vašem pracovišti provést prvotní hodnocení rizik plynoucích z elektromagnetických polí. Podle výsledku tohoto hodnocení se potom můžete snáze rozhodnout, zda je třeba učinit nějaká další opatření vyplývající z požadavků směrnice o elektromagnetických polích. Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU.

19/08/2013

Označování chemických výrobků se mění: jak se to dotýká ochrany pracovníků?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-CS-C

Během několika příštích let změní nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) způsob klasifikace chemických výrobků, pokud jde o identifikaci nebezpečnosti. To povede ke změnám informací obsažených pro uživatele chemických látek na štítcích a v bezpečnostních listech. Lidé, kteří s chemickými látkami pracují, se musí těmto změnám přizpůsobit a tento dokument jim bude sloužit jako praktické vodítko. Konkrétně vysvětlí, jak se tyto změny budou týkat vašich povinností v rámci různých směrnic EU na ochranu pracovníků (směrnice o chemických činidlech, směrnice o karcinogenech a mutagenech, směrnice o bezpečnostních značkách, směrnice o těhotných pracovnicích a směrnice o mladých lidech na pracovišti).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Bezpečnosta ochrana zdravípracovníků v oblastizemědělství, chovuhospodářských zvířat,zahradnictví a lesnictví  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-CS-C

Tato publikace vychází s podporou programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu –PROGRESS (2007–2013).Tento program provádí Evropská komise. Jeho účelem je finančně podporovat realizaci cílů Evropské unie na polizaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí, a tak v těchto oblastech přispívat k naplňování cílů strategieEvropa 2020.Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodnýcha účinných právních předpisů a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v celé EU-27, ESVO/EHPa v kandidátských zemích EU a zemích usilujících o status kandidátské země.

14/10/2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví - Příručka pro prevenci a správnou provozní praxi  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-CS-N

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Hlavním cílem této příručky je představit aktuální vědeckotechnické poznatky o prevenci nejvýznamnějších rizik ve zdravotnictví, zejména biologických, muskuloskeletálních, psychosociálních a chemických rizik, a podpořit uplatňování příslušných platných směrnic Společenství. V příručce jsou představeny a objasněny praktické nástroje, které mají zaměstnavatelům pomoci při určování rizik pro zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a při zavádění preventivních opatření v jejich zdravotnických zařízeních. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Odkazy uváděné v této publikaci byly funkční v době dokončení rukopisu.

17/03/2011

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-CS-C

Tato nezávazná příručka poskytuje praktické informace pro porozumění a realizaci Směrnice 92/57/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích. Na základě vysvětlování této Směrnice a uvádění návrhů a příkladů osvědčených postupů usiluje o pomoc všem stranám zapojeným do výstavby, včetně klientů, projektového dozoru, projektantů, koordinátorů, zhotovitelů a jiných zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů, v následujících oblastech: • porozumění a realizace základních principů prevence (kapitola 1), • porozumění požadavkům Směrnice v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně toho, kdy a na co se aplikuje, povinností a rolí podílníků a požadované dokumentace (kapitola 2), • identifikace některých typů nebezpečí a rizik při stavebních pracích (kapitola 3), • řízení rizik v průběhu trvání stavebních projektů, od přípravy projektu, přes výstavbu až po fázi po ukončení stavby (kapitola 4) a • shrnutí povinností podílníků podle jednotlivých fází (kapitola 5). Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Dále je k dispozici rovněž CD obsahující 22 jazykových verzí (katalogové číslo: KE-31-11- 011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).