Cesta

Práva na pracovišti

 • 11/11/2015

  Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagnetických polích - Díl 1: Praktická příručka

  Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Účelem této praktické příručky je vysvětlit zaměstnavatelům, a to zejména malým a středním podnikům, co je třeba učinit pro splnění požadavků zmíněné směrnice. Může však být užitečná i zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců a regulačním orgánům v členských státech. Obsahuje dva díly a zvláštní příručku určenou pro malé a střední podniky. Díl 1 praktické příručky obsahuje pokyny pro hodnocení rizik a další informace o tom, jak mohou zaměstnavatelé postupovat, když musí provést dodatečná ochranná nebo preventivní opatření. Díl 2 uvádí dvanáct případových studií, na nichž je ilustrováno, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé hodnocení provádět, a které názorně popisují některá z možných preventivních a ochranných opatření. Případové studie vycházejí z konkrétních reálných situací, jsou však zobecněny a prezentovány v kontextu běžného pracoviště.  V příručce pro malé a střední podniky naleznete pokyny, jak na vašem pracovišti provést prvotní hodnocení rizik plynoucích z elektromagnetických polí. Podle výsledku tohoto hodnocení se potom můžete snáze rozhodnout, zda je třeba učinit nějaká další opatření vyplývající z požadavků směrnice o elektromagnetických polích. Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

 • 11/11/2015

  Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagnetických polích - Příručka pro malé a střední podniky

  Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Není ovšem mnoho zaměstnavatelů, kteří budou muset úroveň elektromagnetických polí na pracovišti vypočítávat nebo měřit. Ve většině případů jsou prováděné práce takové povahy, že rizika jsou nízká, což lze zjistit poměrně jednoduše. Tato příručka Vám má pomoci zorientovat se v tom, jakým způsobem se ustanovení směrnice o elektromagnetických polích mohou promítnout do činností, jež provádíte. Není právně závazná a nelze ji chápat jako výklad případných zvláštních právních požadavků, jimiž se musíte řídit. Proto je třeba na ni nahlížet v souvislosti se směrnicí o elektromagnetických polích, rámcovou směrnicí (89/391/EHS) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Tato příručka je pojata tak, aby zaměstnavatelé, kteří již příslušné právní požadavky splňují, byli schopni rychle určit rizika. Podrobnější informace, včetně hodnocení expozice a preventivních opatření, lze nalézt v komplexní nezávazné příručce o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU.
  Tato publikace je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.