Навигационна пътека

Права на работното място

 • 11/11/2015

  Незадължително ръководство - за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета - Том 1: Практическо ръководство

  Директива 2013/35/ЕО определя минималните изисквания за безопасност по отношение на експозицията на работниците на рискове, възникващи от електромагнитни полета (ЕМП). Настоящото практическо ръководство е изготвено, за да бъде в помощ на работодателите, особено на малки и средни предприятия, да разберат какво трябва да направят, за да се съобразят с директивата. То може обаче да бъде полезно и за работниците, представителите на работниците и регулаторните органи
  в държавите членки. То се състои от два тома и специално ръководство за МСП. В том I на Практическото ръководство се съдържат съвети за извършване на оценка на риска и допълнително становище по вариантите, с които може да се разполага, когато работодателите трябва да вземат допълнителни защитни или превантивни мерки. В том 2 са представени дванадесет проучвания на конкретни случаи, които показват на работодателите как да подхождат при оценки и илюстрират някои превантивни и предпазни мерки, които биха могли да бъдат подбрани и приложени. Проучванията на конкретни случаи са представени в контекста на базови работни места, но са били съставени от реални ситуации на работното място. Ръководството за МСП ще Ви помогне да извършите първоначална оценка на рисковете от електромагнитните полета на Вашето работното място. Въз основа на резултатите от тази оценка, то ще Ви помогне да решите дали е необходимо да предприемате допълнителни действия, произтичащи от Директивата за ЕМП. Настоящата публикация е достъпна в електронен формат на всички официални езици в ЕС.

 • 07/06/2017

  Социална Европа Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

  Настоящото ръководство е предназначено за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби и за работещите на тях, така че както плавателните съдове, така и техните екипажи да се завръщат невредими след дадено пътуване. Като се има предвид, че тези плавателни съдове представляват около 80 % от целия риболовен флот на ЕС и че смъртните случаи, нараняванията и загубите на плавателни съдове са на неприемливи равнища, настоящото ръководство е от решаващо значение за предотвратяването на рисковете и за защитата на по-широката риболовна общност. Различните модули в ръководството се акцентират върху ключовите области, по-конкретно плавателния съд, екипажа, риболовните операции, реални случаи, оценка на риска и допълнителна информация, като например предпазни средства за плаване, стабилност, първа помощ, работно оборудване и тренировки за действие в извънредни ситуации. Речникът, наред с илюстрациите, снимките и графиките, служат за подчертаване на важните точки в ръководството, което го прави изключително лесно за ползване. Настоящата публикация е достъпна на хартиен носител и в електронен формат на всички официални езици в ЕС.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.