Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Rättigheter på arbetsplatsen

 • 11/11/2015

  Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 1: Praktisk vägledning

  I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

 • 11/11/2015

  Icke-bindande vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiska fält


  I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. De allra flesta arbetsgivare kommer dock inte att behöva beräkna eller mäta nivåerna av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen. I de flesta fall är arbetets art sådan att riskerna är små, och detta är relativt enkelt att kontrollera. Vägledningen är tänkt att visa hur ditt arbete kan påverkas av direktivet. Den är inte rättsligt bindande och innehåller inga tolkningar av eventuella juridiska krav som du är skyldig att uppfylla. Därför bör du även läsa igenom direktivet om elektromagnetiska fält, ramdirektiv 89/391/EEG och relevant nationell lagstiftning.  ägledningen är utformad för att de arbetsgivare som redan uppfyller kraven snabbt ska kunna fastställa vilka risker som föreligger. Närmare information, även om bedömning av exponering och förebyggande åtgärder, finns i den heltäckande icke-bindande vägledningen för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU.

  Denna publikation finns tillgänglig på EU:s alla officiella språk.