Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Rättigheter på arbetsplatsen

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

11/11/2015

Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 1: Praktisk vägledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SV-N

I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Icke-bindande vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiska fält  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SV-N


I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. De allra flesta arbetsgivare kommer dock inte att behöva beräkna eller mäta nivåerna av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen. I de flesta fall är arbetets art sådan att riskerna är små, och detta är relativt enkelt att kontrollera. Vägledningen är tänkt att visa hur ditt arbete kan påverkas av direktivet. Den är inte rättsligt bindande och innehåller inga tolkningar av eventuella juridiska krav som du är skyldig att uppfylla. Därför bör du även läsa igenom direktivet om elektromagnetiska fält, ramdirektiv 89/391/EEG och relevant nationell lagstiftning.  ägledningen är utformad för att de arbetsgivare som redan uppfyller kraven snabbt ska kunna fastställa vilka risker som föreligger. Närmare information, även om bedömning av exponering och förebyggande åtgärder, finns i den heltäckande icke-bindande vägledningen för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU.

Denna publikation finns tillgänglig på EU:s alla officiella språk.

11/11/2015

Praktisk vägledning för god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 2: Fallstudier  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SV-N

I direktiv 2013/35/EU fastställs minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält. Denna praktiska vägledning är tänkt att visa arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, vad de måste göra för att uppfylla kraven i direktivet. Den kan dock även vara användbar för arbetstagare, arbetstagarorganisationer och tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna. Den består av två volymer och en särskild vägledning för små och medelstora företag. Volym 1 av den praktiska vägledningen innehåller råd om hur man gör riskbedömningar och ytterligare råd om vilka möjligheter som står till buds när arbetsgivarna vill vidta ytterligare skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Volym 2 innehåller tolv fallstudier som visar hur arbetsgivarna kan utföra bedömningarna och illustrerar vissa av de möjliga förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna. Fallstudierna avser generiska arbetsplatser, men sammanställdes med utgångspunkt i verkliga arbetssituationer. Vägledningen för små och medelstora företag hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna förenade med elektromagnetiska fält på din arbetsplats. Med ledning av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av direktivet om elektromagnetiska fält. Denna publikation finns tillgänglig i elektroniskt format på EU:s alla officiella språk.

19/08/2013

Märkningen av kemikalier ändras – på vilket sätt påverkas arbetstagarskyddet?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SV-C

Under de kommande åren kommer EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP-förordningen) att leda till att klassificeringen av kemikalier i syfte att kartlägga faror ändras. Detta kommer att leda till förändringar i sättet att förmedla information via märkning och säkerhetsdatablad. Det är viktigt att de som arbetar med kemikalier anpassar sig till dessa ändringar, och därför har vi tagit fram det här dokumentet med praktisk vägledning. Här förklaras hur ändringarna kommer att påverka dina ansvarsområden i enlighet med olika EU-direktiv om arbetstagarskydd (direktivet om kemiska agenser, direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen, direktivet om säkerhetsskyltar, direktivet om arbetstagare som är gravida och direktivet om minderåriga i arbetslivet).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Icke-Bindande riktlinjer för bästapraxis i syfte att förbättratillämpningen av direktiv rörandearbetsmiljöskyddför arbetstagare inom jordbruk,boskapsskötsel, trädgårdsodlingoch skogsbruk  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SV-C

Den här publikationen stöds av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet – Progress (2007–2013).Programmet genomförs av Europeiska kommissionen. Det inrättades för att ge ekonomiskt stöd till förverkligandetav EU:s mål för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och därmed bidra till att uppnå målen i Europa2020-strategin på dessa områden.Programmet löper under sju år och riktar sig till alla aktörer som kan hjälpa till att utforma lämplig och effektivlagstiftning och politik för sysselsättning och socialpolitik i de 27 EU-länderna, Efta/EES-länderna, EU:s kandidatländeroch de länder som ännu inte är kandidatländer.

14/10/2011

Hälso- och säkerhetsrisker för anställda inom hälso- och sjukvården - Riktlinjer för förebyggande och god praxis  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SV-N

Huvudsyftet med riktlinjerna är att presentera aktuell teknisk och vetenskaplig kunskap om förebyggande av de största riskerna inom hälso- och sjukvården, särskilt biologiska, muskuloskeletala, psykosociala och kemiska risker, och att främja genomförandet av relevanta EU-direktiv. I riktlinjerna beskrivs och klargörs praktiska instrument som syftar till att hjälpa arbetsgivare att identifiera risker på sina vårdinrättningar för de anställdas hälsa och säkerhet. Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla andra officiella EU-språk. Länkarna i publikationen var korrekta vid den tidpunkt då manuset färdigställdes.