Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Pravice na delovnem mestu

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 1: Praktični priročnik  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 2: Študije primerov  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetna polja  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Vendar pa bo moral jakost elektromagnetnih polj na svojem delovnem mestu izračunati ali izmeriti le redkokateri delodajalec. Narava dela, ki se opravlja, je v večini primerov takšna, da so tveganja majhna in jih je mogoče zelo preprosto opredeliti. S tem priročnikom boste lažje ugotovili, kako direktiva o EMP lahko vpliva na delo, ki ga opravljate. Priročnik ni pravno zavezujoč in ne podaja razlage posebnih zakonskih zahtev, ki vas morda zavezujejo, zato ga je treba brati skupaj z direktivo o EMP, okvirno direktivo (89/391/EGS) in upoštevno nacionalno zakonodajo. Ta priročnik je oblikovan tako, da bodo delodajalci, ki že izpolnjujejo zahteve, tveganja lahko hitro opredelili. Podrobnejše informacije, med drugim o oceni izpostavljenosti in preventivnih ukrepih, so navedene v izčrpnem nezavezujočem priročniku o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU.

Publikacija je v elektronski obliki in v tiskani izdaji na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije

19/08/2013

Oznake kemikalij se spreminjajo: kako to vpliva na varstvo delavcev?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SL-C

V naslednjih nekaj letih bo uredba EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) spremenila način razvrščanja kemičnih proizvodov zaradi določitve nevarnosti. Na podlagi tega se bodo spremenile informacije na oznakah in varnostnih listih, ki so namenjene uporabnikom kemikalij. Spremembe morajo upoštevati vsi, ki pri delu ravnajo s kemikalijami, ta dokument pa bo v pomoč kot praktični vodnik. Zlasti bo pojasnjeval, kako bodo te spremembe vplivale na vaše dolžnosti, ki izhajajo iz različnih direktiv EU o varstvu delavcev (direktiva o kemičnih dejavnikih, direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh, direktiva o varnostnih znakih, direktiva o nosečih delavkah in direktiva o varstvu mladih ljudi pri delu.)

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Tveganja za zdravje in varnost pri delu v zdravstvenem sektorju - Priročnik za preprečevanje in dobro prakso  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SL-N

Glavni namen tega priročnika je predstaviti najnovejše tehnično in strokovno znanje v zvezi s preprečevanjem najpomembnejših tveganj v zdravstvu, zlasti bioloških, kostno-mišičnih, psihosocialnih in kemičnih tveganj, ter podpreti izvajanje zadevnih veljavnih direktiv Evropske unije. Poudarjeni in pojasnjeni so praktični instrumenti za podporo delodajalcem pri opredelitvi tveganj za zdravje in varnost njihovih zaposlenih ter za vodenje izvajanja ukrepov za preprečevanje v zdravstvenih ustanovah. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Povezave v tej publikaciji so bile pravilne v času, ko je bil rokopis dokončan.

17/03/2011

Nezavezujoč priročnik o dobri praksi za razumevanje in izvajanje Direktive 92/57/EGS „O gradbiščih”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-SL-C

V tem nezavezujočem vodniku so praktične informacije za razumevanje in izvajanje direktive 92/57/EEC o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na začasnih ali mobilnih gradbiščih. Namen vodnika je z razlago direktive, predlogi za dobre prakse in primeri pomagati vsem udeležencem v gradbeništvu – od strank, projektnih nadzornikov, načrtovalcev, koordinatorjev in izvajalcev do drugih delodajalcev, delavcev, dobaviteljev in drugih - na teh področjih: • razumevanje in izvajanje splošnih načel preprečevanja (1. poglavje); • razumevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev direktive, vključno s tem, kdaj in za kaj se uporablja, obveznostmi in vlogami udeležencev ter potrebno dokumentacijo (2. poglavje); • opredelitev pogostih nevarnosti in tveganj v gradbeništvu (3. poglavje); • upravljanje tveganj skozi celotno obdobje trajanja gradbenih projektov, od priprave projekta do same gradnje in postopkov po končanih delih (4. poglavje); in • povzetek obveznosti udeležencev po stopnjah (5. poglavje). Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Na voljo je tudi CD z različicami v 22 jezikih (kataloška številka: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

17/03/2011

Nova pravila za evropske svete delavcev - Vpogled v Direktivo 2009/38/ES  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-31-11-034-SL-C

Evropski sveti delavcev so organi, preko katerih glavno poslovodstvo obvešča evropske delavce v podjetjih in se z njimi posvetuje o napredku in pomembnih odločitvah. Direktiva 2009/38/ES krepi pravice delavcev do nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja ter podpira ustanavljanje evropskih svetov delavcev. Ta zloženka opisuje glavne značilnosti evropskih svetov delavcev in cilje Direktive. Pojasnjuje nove določbe o ustanovitvi in delovanju evropskih svetov delavcev, skupaj z vlogo predstavnikov zaposlenih, postopki pogajanj in časovnim razporedom izvajanja. Opisani so koncepti obveščanja in posvetovanja ter vidiki, povezani s prilagajanjem in kontinuiteto evropskih svetov delavcev. Na koncu so navedene dodatne informacije, viri spodbujanja in financiranja ter kontaktne točke. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+