Διαδρομή πλοήγησης

Εργασιακά δικαιώματα

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

11/11/2015

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητικά πεδία - Τόμος 1: Πρακτικός οδηγός  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-EL-N

Η οδηγία 2013/35/ΕΕ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). Ο πρακτικός οδηγός έχει εκπονηθεί ώστε να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να κινούνται ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει δύο τόμους και έναν ειδικό οδηγό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόμος 1 του πρακτικού οδηγού παρέχει συμβουλές για την πραγματοποίηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, και επιπλέον συμβουλές για τις πιθανές διαθέσιμες εναλλακτικές όταν οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προστασίας ή πρόληψης. Ο τόμος 2 περιλαμβάνει δώδεκα περιπτωσιολογικές μελέτες που υποδεικνύουν στους εργοδότες πώς να πραγματοποιούν εκτιμήσεις και παρουσιάζουν ορισμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα μπορούσαν να επιλεγούν και να εφαρμοστούν. Αν και οι περιπτωσιολογικές μελέτες αφορούν τους χώρους εργασίας γενικά, εκπονήθηκαν βάσει πραγματικών εργασιακών καταστάσεων. Ο οδηγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα σας βοηθήσει στη διενέργεια μιας αρχικής εκτίμησης των κινδύνων που οφείλονται σε ΗΜΠ στον χώρο εργασίας σας. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών δυνάμει της οδηγίας για τα ΗΜΠ. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

11/11/2015

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/ΕΕ - Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τόμος 2: Περιπτωσιολογικές μελέτες  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-EL-N

Η οδηγία 2013/35/ΕΕ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). Ο πρακτικός οδηγός έχει εκπονηθεί ώστε να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να κινούνται ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει δύο τόμους και έναν ειδικό οδηγό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόμος 1 του πρακτικού οδηγού παρέχει συμβουλές για την πραγματοποίηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, και επιπλέον συμβουλές για τις πιθανές διαθέσιμες εναλλακτικές όταν οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προστασίας ή πρόληψης. Ο τόμος 2 περιλαμβάνει δώδεκα περιπτωσιολογικές μελέτες που υποδεικνύουν στους εργοδότες πώς να πραγματοποιούν εκτιμήσεις και παρουσιάζουν ορισμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα μπορούσαν να επιλεγούν και να εφαρμοστούν. Αν και οι περιπτωσιολογικές μελέτες αφορούν τους χώρους εργασίας γενικά, εκπονήθηκαν βάσει πραγματικών εργασιακών καταστάσεων. Ο οδηγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα σας βοηθήσει στη διενέργεια μιας αρχικής εκτίμησης των κινδύνων που οφείλονται σε ΗΜΠ στον χώρο εργασίας σας. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών δυνάμει της οδηγίας για τα ΗΜΠ. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Guide for SMEs  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-EN-N

This guide is designed to help you understand how the work you carry out may be affected by the EMF Directive. It is not legally binding and does not provide an interpretation of specific legal requirements that you may have to comply with. It should therefore be read in conjunction with the EMF Directive, the Framework Directive (89/391/EEC) and relevant national legislation. This guide is designed so that employers who are already compliant will be able to establish the risks quickly.

More detailed information, including on exposure assessment and preventive measures, can be found in the comprehensive non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU.

This publication is available in electronic and printed format in all EU official languages.

19/08/2013

Η επισήμανση των χημικών προϊόντων αλλάζει: πώς αυτό επηρεάζει την προστασία των εργαζομένων;  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-EL-C

Μέσα στα προσεχή έτη, ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων (κανονισμός CLP) θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται τα χημικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των κινδύνων. Αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές στις πληροφορίες που δίνονται στους χρήστες χημικών ουσιών μέσω της επισήμανσης και των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS). Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές, και αυτό το έγγραφο θα τους προσφέρει μια πρακτική καθοδήγηση. Ειδικότερα, θα διευκρινιστεί πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις ευθύνες σας στο πλαίσιο διάφορων οδηγιών της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων (οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες, οδηγία για τα σήματα ασφαλείας, οδηγία για τις εγκύους εργαζόμενες και οδηγία για την προστασία των νέων κατά την εργασία τους).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης - Οδηγός πρόληψης και ορθής πρακτικής  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-EL-N

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παρουσιάσει επικαιροποιημένες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την πρόληψη των σημαντι- κότερων κινδύνων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως των βιολογικών, των μυοσκελετικών, των ψυχοκοινωνικών και των χημικών κινδύνων, και να παράσχει στήριξη στην εφαρμογή των οικείων ισχυουσών κοινοτικών οδηγιών. Περιγράφονται και διασαφηνίζονται πρακτικά μέσα για τη στήριξη των εργοδοτών κατά τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και για την καθοδήγηση της εφαρμογής μέτρων πρόληψης στις υγειονομικές εγκαταστάσεις τους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσ- σες της ΕΕ. Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην έκδοση αυτή ήταν σωστοί όταν ολοκληρώθηκε το χειρόγραφο.

17/03/2011

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της οδηγίας περί εργοταξίων 92/57/ΕΟΚ «Εργοτάξια»  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-EL-C

Αυτός ο μη δεσμευτικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες για την κατανόηση και την εφαρμογή της oδηγίας 92/57/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Εξηγώντας την oδηγία και παρέχοντας προτάσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών, ο οδηγός αυτός στοχεύει να βοηθήσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε ένα εργοτάξιο, όπως πελάτες, επιβλέποντες, σχεδιαστές, συντονιστές, εργολάβοι και άλλοι εργοδότες, εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλοι, στους παρακάτω τομείς: • κατανόηση και εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης (κεφάλαιο 1), • κατανόηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας της oδηγίας, όπως πότε και τι ισχύει, οι υποχρεώσεις και οι ρόλοι των συμμετεχόντων και η απαιτούμενη τεκμηρίωση (κεφάλαιο 2), • εντοπισμός ορισμένων τυπικών πιθανών ατυχημάτων και κινδύνων κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών (κεφάλαιο 3), • διαχείριση κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, από το στάδιο προετοιμασίας του έργου, έως το στάδιο μετά την αποπεράτωση της κατασκευής (κεφάλαιο 4) και • σύνοψη των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων ανά στάδιο (κεφάλαιο 5). Αυτή η έκδοση είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. CD που περιέχει 22 γλωσσικές εκδόσεις (Αριθμός καταλόγου: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) είναι επίσης διαθέσιμο.

17/03/2011

Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-31-11-034-EL-C

Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς μέσω των οποίων η κεντρική διεύθυνση ενημερώνει και ζητά τη γνώμη των εργαζομένων μιας εταιρείας σχετικά με την πρόοδο και οποιαδήποτε σημαντική απόφαση. Η οδηγία 2009/38/ΕΚ ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων σχετικά με τη διεθνική πληροφόρηση και διαβούλευση και στηρίζει τη δημιουργία των ΕΣΕ. Στο παρόν έντυπο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΣΕ και οι στόχοι της οδηγίας. Επεξηγούνται οι νέες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΕ παράλληλα με τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων, τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Περιγράφονται οι έννοιες της πληροφόρησης και διαβούλευσης και οι πτυχές σχετικά με την προσαρμογή και συνέχιση των ΕΣΕ. Εντέλει, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, προώθηση και πηγές χρηματοδότησης καθώς και σημεία επικοινωνίας. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+