Ścieżka nawigacji

Prawa w pracy

 • 11/11/2015

  Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 1. Praktyczny przewodnik

  Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

 • 11/11/2015

  Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE - o polach elektromagnetycznych

  Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Jednakże tylko nieliczni pracodawcy będą musieli obliczać lub mierzyć poziomy natężenia pól elektromagnetycznych w swoim miejscu pracy. W większości przypadków charakter wykonywanej pracy jest taki, że ryzyko będzie niskie i można je w dość prosty sposób oszacować. Niniejszy poradnik ma pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób dyrektywa o polach elektromagnetycznych może mieć wpływ na wykonywaną przez Państwa pracę. Nie jest on prawnie wiążący i nie zawiera wykładni konkretnych wymogów prawnych, które powinni Państwo ewentualnie spełnić. Dlatego należy go czytać łącznie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych, dyrektywą ramową (89/391/EWG) oraz stosownymi przepisami krajowymi. Niniejszy poradnik został opracowany w taki sposób, aby pracodawcy, którzy już spełniają wymogi, mogli szybko ustalić zagrożenia. Bardziej szczegółowe informacje, w tym dotyczące oceny narażenia i środków zapobiegawczych, można znaleźć w kompleksowym niewiążącym poradniku dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE.

  Niniejsza publikacja jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.