Navigācijas ceļš

Tiesības darbavietā

 • 11/11/2015

  Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu - Elektromagnētiskie lauki - 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata

  Direktīva 2013/35/ES nosaka drošības prasību minimumu attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML). Šī praktiskā rokasgrāmata ir sagatavota, lai darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu saprast, kā izpildīt šīs direktīvas prasības. Tomēr tā var noderēt arī darba ņēmējiem, darba ņēmēju pārstāvjiem un dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. To veido divi sējumi un īpaša rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Praktiskās rokasgrāmatas 1. sējumā ir sniegti norādījumi, kā veikt riska novērtējumu, un papildu informācija par iespējām, kas var būt pieejamas, ja darba devējam jāievieš papildu aizsardzības vai profilakses pasākumi. 2. sējumā ir sniegta divpadsmit gadījumu analīze, kas darba devējiem parāda, kā veicams novērtējums, un ilustrē dažus profilakses un aizsardzības pasākumus, ko var īstenot. Gadījumu analīzē ir modelētas tipiskas darba vietas, par pamatu ņemot reālas darba situācijas. Rokasgrāmata mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jums palīdzēs veikt darba vietā sastopamo EML risku sākotnējo novērtēšanu. Tā jums palīdzēs izlemt, vai, balstoties uz šā novērtējuma rezultātu, jums vēl kas jādara EML direktīvas noteikumu izpildei. Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

 • 07/06/2017

  Eiropas rokasgrāmata par riska novēršanu uz maziem zvejas kuģiem

  Šī rokasgrāmata ir izstrādāta nolūkā novērst risku maziem zvejas kuģiem un uz tiem strādājošajiem, lai gan kuģi, gan to komandas atgrieztos no jūras sveiki un veseli. Ņemot vērā to, ka šādi kuģi veido aptuveni 80 % no visas ES zvejas flotes un ka ir nepieņemami liels nāves gadījumu, traumu un zaudētu kuģu skaits, šai rokasgrāmatai ir svarīga nozīme risku novēršanā un plašāku zvejniecības kopienu aizsardzībā. Dažādās rokasgrāmatas daļās ir pievērsta uzmanība svarīgākajām jomām, proti, kuģim, tā apkalpei, zvejas darbībām, reāliem gadījumiem, riska novērtējumam un papildu informācijai, piemēram, peldierīcēm, stabilitātei, pirmajai palīdzībai, darba aprīkojumam un ārkārtas situāciju treniņiem. Glosārijs kopā ar fotogrāfijām, grafikiem un attēliem palīdz izcelt svarīgo, un tas rokasgrāmatu padara par lietotājam ļoti draudzīgu uzziņas avotu. Šī publikācija ir pieejama drukātā un elektroniskā formātā visās ES oficiālajā valodās.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.