Navigācijas ceļš

Tiesības darbavietā

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 1 - Practical guide  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-140-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive. This publication will be available in electronic format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 2 - Case studies  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-141-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

 Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive.

This publication is available in electronic format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Guide for SMEs  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-142-EN-N

This guide is designed to help you understand how the work you carry out may be affected by the EMF Directive. It is not legally binding and does not provide an interpretation of specific legal requirements that you may have to comply with. It should therefore be read in conjunction with the EMF Directive, the Framework Directive (89/391/EEC) and relevant national legislation. This guide is designed so that employers who are already compliant will be able to establish the risks quickly.

More detailed information, including on exposure assessment and preventive measures, can be found in the comprehensive non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU.

This publication will be available in electronic and printed format in all EU official languages.

19/08/2013

Ķīmisko produktu etiķetes mainās — kā tas ietekmē darba ņēmēju aizsardzību?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-LV-C

Nākamajos gados ar ES Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) tiks mainīta ķīmisko produktu klasifikācija apdraudējumu noteikšanai. Tādēļ tiks mainīts veids, kādā šo informāciju atspoguļo ķīmisko produktu lietotājiem uz etiķetēm un drošības datu lapās (SDS). Personām, kas strādā ar ķīmiskiem produktiem, ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, un šajā dokumentā būs sniegti praktiski norādījumi. Tajā būs īpaši paskaidrots, kā šīs izmaiņas ietekmēs jūsu pienākumus saskaņā ar dažādajām ES darba ņēmēju aizsardzības direktīvām (Ķīmisko vielu direktīva, Direktīva par kancerogēniem un mutagēniem, Direktīva par drošības zīmēm, Direktīva par strādājošām grūtniecēm un Direktīva par jauniešu darba aizsardzību).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Arodveselības un darba drošības riski veselības aprūpes sektorā - Profilakses un labas prakses rokasgrāmata  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-LV-N

Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par jaunāko tehnisko un zinātnisko informāciju attiecībā uz visnopietnāko risku novēršanu veselības aprūpē, jo īpaši par bioloģiskiem, balsta un kustību aparāta, psihosociāliem un ķīmiskiem riskiem, kā arī atbalstīt attiecīgo spēkā esošo Kopienas direktīvu īstenošanu. Tajā īsumā izklāstīti un izskaidroti praktiski instrumenti, kas sniedz atbalstu darba devējiem, nosakot veselības un drošības riskus saviem darba ņēmējiem, un ievirzi par profilakses pasākumu īstenošanu viņu veselības aprūpes iestādēs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angļu, franču un vācu valodā, bet elektroniskā veidā — visās pārējās oficiālajās ES valodās. Manuskriptu pabeigšanas brīdī šīs publikācijas saites bija pareizas.

17/03/2011

Nesaistošas labas prakses vadlīnijas par to, kā saprast un īstenot Direktīvu 92/57/EEK (pagaidu un pārvietojamie būvlaukumi)  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-LV-C

Šī nesaistošā rokasgrāmata sniedz praktisku informāciju, kas palīdz saprast un īstenot Direktīvu 92/57/EEK par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos. Rokasgrāmata skaidro direktīvu un sniedz ieteikumus un piemērus labai praksei; tās mērķis ir palīdzēt visām būvdarbos iesaistītajām pusēm, ieskaitot klientus, projektu vadītājus, projektētājus, koordinatorus, līgumslēdzējus, kā arī citus darba devējus, darbiniekus, piegādātājus un citas puses šādās jomās: • sniedzot izpratni par vispārējiem preventīvajiem principiem un to īstenošanu (1. nodaļa); • palīdzot saprast Direktīvā noteiktās darba drošības un veselības aizsardzības prasības, aprakstot, kad un kādos gadījumos tās tiek piemērotas, ieinteresēto personu pienākumus un lomas, kā arī nepieciešamo dokumentāciju (2. nodaļa); • identificējot dažus raksturīgākos riskus un apdraudējumu būvdarbu laikā (3. nodaļa); • aprakstot būvniecības projektu riska pārvaldību — projekta sagatavošanā, būvniecībā un pēc būvniecības pabeigšanas (4. nodaļa) un • norādot ieinteresēto personu pienākumus katrā posmā (5. nodaļa). Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angliski, franciski un vāciski, bet elektroniskā veidā — visās citās oficiālajās ES valodās. Ir pieejams arī kompaktdisks ar izdevuma versijām 22 valodās (kataloga numurs: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

17/03/2011

Jauni noteikumi Eiropas uzņēmumu padomēm - Ieskats Direktīvā 2009/38/EK  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-LV-C

Eiropas uzņēmumu padomes (EUP) ir struktūras, ar kuru palīdzību centrālā vadība informē un uzklausa uzņēmuma darba ņēmējus Eiropā par darbības gaitu un svarīgiem lēmumiem. Direktīvā 2009/38/EK ir nostiprinātas darba ņēmēju pārnacionālas informēšanas un uzklausīšanas tiesības un atbalstīta EUP izveidošana. Šajā brošūrā ir aprakstītas EUP galvenās iezīmes un direktīvas mērķi. Tajā izskaidroti jaunie EUP dibināšanas un darbības noteikumi, kā arī darba ņēmēju pārstāvju loma, sarunu procedūras un īstenošanas laika grafiks. Ir definēti informēšanas un uzklausīšanas jēdzieni un izklāstīti aspekti saistībā ar EUP pielāgošanu un nepārtrauktību. Visbeidzot, brošūrā norādīta arī papildu informācija, atbalsta un finansējuma avoti un kontaktpunkti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”