Cale de navigare

Drepturile la locul de muncă

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind câmpurile electromagnetice - Volumul 1: Ghid practic  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-RO-N

Directiva 2013/35/UE conține cerințele minime de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri determinate de câmpurile electromagnetice (CEM). Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă ce vor trebui să facă pentru a se conforma directivei. Totuși, el poate fi util și pentru lucrători, reprezentanții lucrătorilor și autoritățile de reglementare din statele membre. Ghidul constă în două volume și într-un ghid specific pentru IMM-uri.
Volumul I al ghidului practic oferă îndrumări cu privire la efectuarea evaluării riscurilor și alte recomandări privind opțiunile care pot fi disponibile în cazul în care angajatorii trebuie să pună în aplicare noi măsuri de protecție sau de prevenire. Volumul II prezintă douăsprezece studii de caz care arată angajatorilor modul de abordare a evaluărilor și ilustrează câteva măsuri preventive și de protecție care ar putea fi selectate și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate în contextul unor locuri de muncă generice, dar au
fost compilate pe baza unor situații de lucru reale. Ghidul pentru IMM-uri vă va ajuta să efectuați o evaluare inițială a riscurilor determinate de CEM la locul dumneavoastră de muncă. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, el vă va ajuta să decideți dacă este nevoie să luați vreo măsură ca urmare a Directivei privind CEM. Publicația este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind Câmpurile electromagnetice - Volumul II: Studii de caz  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-RO-N

Directiva 2013/35/UE conține cerințele minime de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri determinate de câmpurile electromagnetice (CEM). Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă ce vor trebui să facă pentru a se conforma directivei. Totuși, el poate fi util și pentru lucrători, reprezentanții lucrătorilor și autoritățile de reglementare din statele membre. Ghidul constă în două volume și într-un ghid specific pentru IMM-uri.
Volumul I al ghidului practic oferă îndrumări cu privire la efectuarea evaluării riscurilor și alte recomandări privind opțiunile care pot fi disponibile în cazul în care angajatorii trebuie să pună în aplicare noi măsuri de protecție sau de prevenire. Volumul II prezintă douăsprezece studii de caz care arată angajatorilor modul de abordare a evaluărilor și ilustrează câteva măsuri preventive și de protecție care ar putea fi selectate și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate în contextul unor locuri de muncă generice, dar au
fost compilate pe baza unor situații de lucru reale. Ghidul pentru IMM-uri vă va ajuta să efectuați o evaluare inițială a riscurilor determinate de CEM la locul dumneavoastră de muncă. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, el vă va ajuta să decideți dacă este nevoie să luați vreo măsură ca urmare a Directivei privind CEM. Publicația este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind - câmpurile electromagnetice  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-RO-N

Directiva 2013/35/UE stabilește cerințele minime de securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice (CEM). Cu toate acestea, puțini angajatori vor trebui să calculeze sau să măsoare nivelurile câmpurilor electromagnetice la locul lor de muncă. În majoritatea cazurilor, natura activității desfășurate implică riscuri reduse, iar acest lucru poate fi stabilit destul de simplu. Prezentul ghid are scopul să vă ajute să înțelegeți modul în care activitatea dumneavoastră poate fi afectată de Directiva privind câmpurile electromagnetice.
Ghidul nu are un caracter juridic obligatoriu și nu oferă o interpretare a cerințelor juridice specifice pe care este posibil să trebuiască să le respectați. Prezentul ghid este conceput în așa fel încât angajatorii care respectă deja legislația să poată determina rapid riscurile. Pentru informații mai detaliate, inclusiv privind evaluarea expunerii și măsurile preventive, puteți consulta ghidul facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE.

Prezenta publicație este disponibilă în format electronic și în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

19/08/2013

Se schimbă etichetele substanțelor chimice: Cum va fi afectată siguranța lucrătorilor?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-RO-C

În următorii câțiva ani, Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (CLP) va schimba modul în care sunt clasificate produsele chimice pentru identificarea pericolelor. Se vor modifica astfel informațiile destinate utilizatorilor substanțelor chimice, incluse pe etichete și în fișele cu date de securitate (FDS). Persoanele care lucrează cu substanțe chimice trebuie să se adapteze la aceste schimbări, iar acest document are rolul de ghid practic. Concret, documentul explică modul în care aceste schimbări vor afecta responsabilitățile ce vă revin conform diferitor directive ale UE privind protecția lucrătorilor (directiva privind agenții chimici, directiva privind agenții cancerigeni și mutageni, directiva privind indicatoarele de siguranță, directiva privind lucrătoarele gravide și directiva privind protecția tinerilor la locul de muncă).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecția sănătăţii șia securităţiilucrătorilorîn agricultură, creștereaanimalelor, horticulturăși silvicultură  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-RO-C

Prezenta publicație este sprijinită de Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritatesocială – Progress (2007-2013).Programul este pus în aplicare de către Comisia Europeană. Acesta a fost înființat pentru a susține financiarpunerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale șiegalității de șanse și pentru a contribui, astfel, la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniilerespective.Acest program, derulat pe parcursul a șapte ani, este destinat tuturor părților interesate care pot contribui ladezvoltarea unei legislații și unor politici sociale și de ocupare a forței de muncă adecvate și eficace, în toatecele 27 de state membre ale UE, în țările membre ale AELS-SEE, precum și în țările candidate și precandidate laaderarea la UE.

14/10/2011

Riscurile la adresa sănătății și securității în muncă pentru lucrătorii din sectorul asistenței medicale - Ghid de prevenire și bune practici  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-RO-N

Principalul obiectiv al prezentului ghid este de a oferi informații tehnice și științifice actualizate cu privire la prevenirea celor mai importante riscuri întâlnite în sectorul serviciilor de asistență medicală, în special riscurile biologice, musculo-scheletice, psihosociale și chimice, și de a sprijini punerea în aplicare a directivelor comunitare relevante în vigoare. Ghidul prezintă și explică instrumentele practice de sprijinire a angajatorilor, pentru a-i ajuta să identifice riscurile pentru sănătatea și securitatea angajaților lor și pentru a-i îndruma în punerea în aplicare a măsurilor de prevenire în unitățile lor medicale. Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile oficiale ale UE. Linkurile din această publicaţie erau corecte la data finalizării manuscrisului.

17/03/2011

Ghid facultativ de bune practici pentru înțelegerea și punerea în aplicare a Directivei 92/57/CEE „directiva privind șantierele”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-RO-C

Prezentul ghid facultativ conține informații practice pentru înțelegerea și punerea în aplicare a Directivei 92/57/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile. Prin explicațiile privind directiva și prin exemplele și sugestiile de bune practici, ghidul își propune să ofere tuturor părților interesate (beneficiari, diriginți de șantier, proiectanți, coordonatori, contractanți și alți angajatori, lucrători, furnizori și alții) un sprijin în următoarele domenii: • înțelegerea și implementarea principiilor generale de prevenire (punctul 1); • înțelegerea cerințelor directivei în ceea ce privește sănătatea și securitatea, inclusiv domeniul de aplicare, precum și rolurile și îndatoririle părților interesate și documentele necesare (punctul 2); • identificarea unor pericole și riscuri specifice pe durata unui proiect de construcții (punctul 3); • gestionarea riscurilor în timpul proiectelor de construcții, de la elaborarea proiectului, trecând prin etapa de execuție a lucrării și până la perioada ulterioară construcției (punctul 4) și • prezentarea generală a sarcinilor tututror părților interesate pe durata construcțiilor (punctul 5). Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Un CD cuprinzând 22 de versiuni lingvistice este, de asemenea, disponibil (Nr. catalog: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

17/03/2011

Norme noi pentru comitetele europene de întreprindere - Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-31-11-034-RO-C

Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme prin intermediul cărora conducerea centrală informează şi consultă angajaţii europeni ai unei companii cu privire la progres şi la deciziile importante. Directiva 2009/38/CE consolidează dreptul angajaţilor la informare şi consultare la nivel transnaţional şi susţine crearea de CEI. Această broşură rezumă principalele caracteristici ale CEI şi obiectivele directivei. Aceasta explică noile prevederi privind instituirea şi funcţionarea CEI, precum şi rolul reprezentanţilor angajaţilor, procedurile de negociere şi calendarul de punere în aplicare. Sunt descrise conceptele de informare şi de consultare şi aspecte legate de adaptarea şi de continuitatea CEI. La final sunt prezentate surse suplimentare de informare, de promovare şi de finanţare, precum şi puncte de contact. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+