Navigācijas ceļš

Bieži uzdotie jautājumi

Sociālās nodrošināšanas tiesības

ES noteikumi par sociālo apdrošināšanu neaizstāj valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu, bet gan atvieglo dažādu valstu sistēmu koordināciju, lai nodrošinātu, ka jūs saņemat to, kas jums pienākas, arī tad, kad atrodaties citā ES dalībvalstī.

Ja gribat par sociālā nodrošinājuma tiesībām uzzināt vairāk, ielūkojieties vietnes “Tava Eiropa” sadaļā, kas paredzēta iedzīvotājiem.

Katra ES dalībvalsts pati atbild par savu pensiju sistēmu. Tomēr...

ES koordinē valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tādējādi palīdzot cilvēkiem, kas izvēlējušies strādāt vai pensionēties citā ES dalībvalstī.

Vairāk par valstu sociālās aizsardzības sistēmām varat uzzināt te:

Darbs un mācības Eiropas Savienībā

Eiropas darbvietu mobilitātes portāls EURES — tajā ir informācija par iespējām strādāt un mācīties visā Eiropā.

EURES konsultanti jūsu valstī sniedz padomus darba meklētājiem un darba devējiem.

Darbs citā ES dalībvalstī (par ES pilsoņu tiesībām un pienākumiem citā ES dalībvalstī).

Skolas gaitu uzsākšana jaunā valstī (ziņas par izglītības sistēmām ES).

Darba meklēšana ārzemēs (par jūsu kā ES pilsoņa tiesībām un informācija par procedūrām).

ES Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts (ES politika un noteikumi studentiem).

Eiropas darbvietu mobilitātes portāls EURES — tajā ir informācija par iespējām strādāt un mācīties visā Eiropā.

Iekšlietu ģenerāldirektorāts – ES politika un noteikumi ārpussavienības valstu pilsoņiem, kuri vēlas strādāt ES.

Ja jums nav ES pilsonības, bet esat tāda ES pilsoņa ģimenes loceklis, kurš strādā citā ES dalībvalstī, ES regulējumā jums ir noteiktas zināmas tiesības: sīkāku informāciju meklējiet lapā Darbs citā ES dalībvalstī.

Finansējums un stipendijas

Eiropas Komisija tiešā veidā nepiešķir stipendijas studentiem.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) finansē projektus, kuru mērķis ir iedzīvotājiem palīdzēt uzlabot darba iemaņas un izredzes atrast darbu. Sazinieties ar fonda pārstāvi jūsu valstī.

ES finansējuma programmas izglītības un mācību jomā (tostarp programma “Erasmus”).

Īsumā par ES finansējumu – procedūras, finansējuma veidi un iespējas to saņemt.

Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instruments – aizdevumi līdz 25 000 eiro nelielu uzņēmumu dibināšanai vai attīstībai.

Eiropas Uzņēmējdarbības atbalsta tīkls – palīdz maziem uzņēmumiem attīstīties un atrast finansējumu.

Vietnes “Tava Eiropa” sadaļa uzņēmumiem – informācija par uzņēmējdarbības izvēršanu citās ES dalībvalstīs un iespējām atrast finansējumu.

Uzaicinājumi piedalīties konkursos un uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, ko publicējis Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts.

Īsumā par ES finansējumu – procedūras, finansējuma veidi un iespējas to saņemt.

Tenders electronic daily (TED) – paziņojumi par publisko iepirkumu, ko veic ES dalībvalstis un ES iestādes.

Informācija un dokumentācija

Tavs Eiropas padomdevējs – iedzīvotājiem par velti pieejami juridiski padomi par ES tiesībām.

SOLVIT – palīdz privātpersonām un uzņēmumiem, kam radušās pārrobežu mēroga problēmas, jo valsts iestādes vai pašvaldības nepareizi piemērojušas ES regulējumu.

Eiropas Ombuds – tam varat iesniegt sūdzību par ES iestāžu un struktūru nepareizu rīcību.

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāts – tam varat iesniegt sūdzību par jebkuru kādas ES dalībvalsts pasākumu (likumu, regulējumu vai administratīvu pasākumu) vai valsts iestāžu praksi, kas, jūsuprāt, neatbilst ES tiesību principiem.

Nav kopēja ESF logo, katra ES dalībvalsts izmanto savu logo. Lai uzzinātu, kāda versija ir pareizā, sazinieties ar ESF pārstāvjiem jūsu valstī.

Jā. Te varat uzzināt, kādi noteikumi jāievēro, izmantojot Eiropas emblēmu.

Ja esat kādā ES dalībvalstī, jums jālūdz atļauja Eiropas Komisijai.

Ja esat kādā ārpussavienības valstī, jums jālūdz atļauja Eiropas Padomei.

Eiropas dokumentācijas centri – tajos varat iepazīties ar ES oficiālajām publikācijām.

Eiropas Komisijas Bibliotēku katalogs (ECLAS) – tajā varat uzzināt, kas ir Komisijas centrālās bibliotēkas krājumos.

“EU Bookshop” – tā ir ES iestāžu publikāciju elektroniska grāmatnīca un arhīvs internetā.

Publikāciju katalogs – varat mūsu publikācijas lejupielādēt un lasīt tīmeklī.

“EU-Bookshop” – šajā vietnē varat par velti pasūtīt jebkuru no publikācijām, kas izdotas nesen.

Sazinieties ar mums, ja vajadzīgi vairāki ekspemplāri (piemēram, ja rīkojat kādu pasākumu). Publikācijas pasūtiet vismaz divas nedēļas pirms pasākuma, norādot publikācijas nosaukumu, kataloga numuru, valodu, eksemplāru skaitu un pilno piegādes adresi.

Abonējiet laikrakstu “Social Agenda”. Abonēt var ne vairāk kā deviņas viena un tā paša izdevuma kopijas.

Darba iespējas Eiropas Komisijā

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) – vietne, kurā atrodama informācija par darba iespējām ES iestādēs.