Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Rovnaké zaobchádzanie

Všetci občania EÚ majú právo pracovať v inom členskom štáte EÚ:

  • za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci a;
  • bez toho, aby museli požiadať o pracovné povolenie.

Na zamestnávanie občanov iných členských štátov sa nemôžu vzťahovať žiadne obmedzenia (kvóty alebo diskriminujúce požiadavky).

Výnimky

  • Jazykové znalosti – od uchádzačov z iných členských štátov EÚ sa môžu vyžadovať jazykové znalosti potrebné pre dané pracovné miesto, ale požadovaný stupeň znalosti jazyka musí byť opodstatnený a nevyhnutný pre danú pozíciu. Zamestnávatelia nemôžu vyžadovať určitú konkrétnu kvalifikáciu ako jediný akceptovateľný dôkaz o znalosti daného jazyka.
  • Nové členské štáty EÚpočas prechodného obdobia môže byť prístup pre pracovníkov z nových členských štátov obmedzený.

Pracovné podmienky 

Občan EÚ pracujúci v inom členskom štáte EÚ musí mať rovnaké podmienky ako jeho kolegovia, ktorí sú občania danej krajiny, pokiaľ ide:

  • o pracovné podmienky (napríklad odmeňovanie alebo rozviazanie pracovného pomeru);
  • prístup k odbornej príprave.

Sociálne a daňové výhody

  • Uchádzači o zamestnanie – všetky hotovostné dávky, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom nájsť si prácu, musia byť k dispozícii aj občanom z iných členských štátov za predpokladu, že medzi uchádzačom o prácu a miestnym trhom práce existuje skutočná väzba (napríklad hľadanie práce prebiehalo dostatočne dlho).
  • Pracovníci z iných členských štátov majú právo na rovnaké sociálne a daňové výhody ako štátni príslušníci štátu, v ktorom pracujú. Môže ísť o zľavnené cestovné pre veľké rodiny, prídavky na deti alebo dávky v núdzi.
  • Cezhraniční pracovníci (osoby, ktoré pracujú v zahraničí, ale domov sa vracajú aspoň raz týždenne) majú nárok na rovnaké výhody ako ktorýkoľvek iný pracovník v štáte, v ktorom pracujú. Napriek tomu, že Súdny dvor Európskej únie viackrát potvrdil, že poskytovanie dávok nemôže byť podmienené bydliskom, cezhraniční pracovníci sa niekedy stretávajú s problémami pri žiadaní o poskytnutie sociálnych výhod, pri ktorých sa naďalej vyžaduje, aby mal žiadateľ bydlisko v danej krajine.

Športovci

Na profesionálnych alebo poloprofesionálnych športovcov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na pracovníkov – v inom členskom štáte môžu pracovať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.

Spojené kráľovstvo

Počas prechodného obdobia sa všetky právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach politiky budú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj naďalej uplatňovať. V súčasnosti sa predpokladá, že prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku