Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Rovnaké zaobchádzanie

Všetci občania EÚ majú právo pracovať v inom členskom štáte EÚ:

  • za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci a;
  • bez toho, aby museli požiadať o pracovné povolenie.

Na zamestnávanie občanov iných členských štátov sa nemôžu vzťahovať žiadne obmedzenia (kvóty alebo diskriminujúce požiadavky).

Výnimky

  • Jazykové znalosti – od uchádzačov z iných členských štátov EÚ sa môžu vyžadovať jazykové znalosti potrebné pre dané pracovné miesto, ale požadovaný stupeň znalosti jazyka musí byť opodstatnený a nevyhnutný pre danú pozíciu. Zamestnávatelia nemôžu vyžadovať určitú konkrétnu kvalifikáciu ako jediný akceptovateľný dôkaz o znalosti daného jazyka.

Pracovné podmienky 

Občan EÚ pracujúci v inom členskom štáte EÚ musí mať rovnaké podmienky ako jeho kolegovia, ktorí sú občania danej krajiny, pokiaľ ide:

  • o pracovné podmienky (napríklad odmeňovanie alebo rozviazanie pracovného pomeru);
  • prístup k odbornej príprave.

Sociálne a daňové výhody

  • Uchádzači o zamestnanie – všetky hotovostné dávky, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom nájsť si prácu, musia byť k dispozícii aj občanom z iných členských štátov za predpokladu, že medzi uchádzačom o prácu a miestnym trhom práce existuje skutočná väzba (napríklad hľadanie práce prebiehalo dostatočne dlho).
  • Pracovníci z iných členských štátov majú právo na rovnaké sociálne a daňové výhody ako štátni príslušníci štátu, v ktorom pracujú. Môže ísť o zľavnené cestovné pre veľké rodiny, prídavky na deti alebo dávky v núdzi.
  • Cezhraniční pracovníci (osoby, ktoré pracujú v zahraničí, ale domov sa vracajú aspoň raz týždenne) majú nárok na rovnaké výhody ako ktorýkoľvek iný pracovník v štáte, v ktorom pracujú. Napriek tomu, že Súdny dvor Európskej únie viackrát potvrdil, že poskytovanie dávok nemôže byť podmienené bydliskom, cezhraniční pracovníci sa niekedy stretávajú s problémami pri žiadaní o poskytnutie sociálnych výhod, pri ktorých sa naďalej vyžaduje, aby mal žiadateľ bydlisko v danej krajine.

Športovci

Na profesionálnych alebo poloprofesionálnych športovcov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na pracovníkov – v inom členskom štáte môžu pracovať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.

Zdieľať stránku