Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Vienlīdzīga attieksme

Visiem ES pilsoņiem ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī:

  • ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kuri attiecas uz šīs valsts pilsoņiem,
  • un bez pienākuma pieteikt darba atļauju.

Citu ES dalībvalstu pilsoņu pieņemšanai darbā nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus ne kvantitatīvus, ne tādus, kuru pamatā būtu citi diskriminējoši kritēriji.

Izņēmumi

  • Valodas zināšanas – no kandidātiem uz vakantajām darbavietām, kuri nāk no citām ES dalībvalstīm, var prasīt, lai viņi pierāda, ka viņiem ir darba veikšanai nepieciešamās valodas zināšanas. Tomēr prasībām attiecībā uz zināšanu līmeni ir jābūt saprātīgām, un to pamatā ir jābūt spējai izpildīt darba pienākumus. Darba devēji nevar kā pierādījumu prasīt īpašu kvalifikāciju.

Darba nosacījumi

Visiem ES pilsoņiem, kuri strādā kādā citā ES dalībvalstī, ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā to, kuru bauda šīs valsts pilsoņi. Tas attiecas uz:

  • darba nosacījumiem (piemēram, alga, atlaišana no darba un atjaunošana darbā);
  • mācību iespējām.

Sociālās garantijas un nodokļu atvieglojumi

  • Darba meklētāji — jebkādai palīdzībai, kuras mērķis ir cilvēku iekārtošanās darbā, ir jābūt pieejamai darba meklētājiem, kuri nāk no citām ES dalībvalstīm, ar nosacījumu, ka viņi apliecina reālu saikni ar vietējo darba tirgu, piem., darba meklēšanu uz vietas saprātīgā laikposmā.
  • Darba ņēmējiem, kas nāk no citām ES dalībvalstīm, ir tiesības uz tādiem pašiem sociālajiem pabalstiem un nodokļu atvieglojumiem kā tie, kurus bauda šīs valsts pilsoņi, tostarp uz samazinātu maksu publiskajā transportā, bērnu pabalstiem un iztikas minimuma pabalstiem.
  • Pārrobežu darba ņēmēji (personas, kuras, lai strādātu un atgrieztos mājās, šķērso valsts robežu vismaz reizi nedēļā). Lai gan Eiropas Savienības Tiesa noteikusi, ka nekādas prasības attiecībā uz dzīvesvietu nevar izvirzīt šo priekšrocību sakarībā, pārrobežu darba ņēmēji dažkārt saskaras ar problēmām, pieprasot šos pabalstus vai atvieglojumus, jo tie joprojām ir saistīti ar dzīvesvietu.

Sportisti

Tā pati ES likumdošana attiecas uz profesionāliem un daļēji profesionāliem sportistiem: viņi var strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas attiecas uz šīs valsts pilsoņiem.

Ieteikt šo lapu: