Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Võrdne kohtlemine

Kõigil ELi kodanikel on samaväärne õigus töötada mõnes muus ELi liikmesriigis kui asjaomase riigi kodanikel:

  • samadel tingimustel ning
  • tööluba taotlemata.

Piiranguid (koguselisi piiranguid või diskrimineerivaid värbamiskriteeriume) ei saa ELi muude liikmesriikide kodanike puhul kohaldada.

Erandid

  • Keeleoskus – muudest ELi liikmesriikidest tööle kandideerijatelt võidakse nõuda tööks vajaliku keeleoskuse tõendamist, kuid nõutava keeleoskuse tase peab asjaomase töö puhul olema asjakohane. Tööandjad ei saa nõuda tõendina vaid konkreetset kvalifkatsiooni.

Töötingimused 

Mõnes muus ELi liikmesriigis töötavat ELi kodanikku tuleb kohelda samaväärselt nende töötajatega, kes on asjaomase riigi kodanikud, eelkõige:

  • töötingimuste (nt palk, vallandamine ning tööle ennistamine) puhul;
  • koolitustele juurdepääsu osas.

Sotsiaal- ja maksuhüved

  • Tööotsijad – mis tahes rahalised hüved, mis on suunatud tööd otsivate inimeste abistamiseks, peavad olema kättesaadavad ka teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijatelele tingimusel, et neil on tegelik ühendus kohaliku tööturuga, nt nad on seal otsinud tööd mõistliku ajavahemiku jooksul.
  • Muudest ELi liikmesriikidest pärit töötajatel on õigus samadele sotsiaalsetele hüvedele ning maksusoodustusele nagu asjaomase riigi kodanikel. Need võivad hõlmata suurperede soodustusi ühistranspordi kasutamisel, lastetoetusi ning elatusmiinimumi makseid.
  • Piiriülesed töötajad (inimesed, kes ületavad tööleminekuks riigipiiri ning naasevad tagasi koju vähemalt korra nädalas ) saavad samaväärseid hüvesid, mis nende töökohariigi teised töötajad. Kuigi Euroopa Kohus on teinud otsuse, et selliste hüvede suhtes ei tohi kehtestada elamisloa omamise nõuet, esineb piiriülestel töötajatel mõnikord probleeme sotsiaalsete hüvede saamisel, kuna need on siiani seotud elukohaga.

Sportlased

Elukutseliste ja poolelukutseliste sportlaste suhtes kohaldatakse samu ELi eeskirju: nad saavad töötada mõnes muus ELi liikmesriigis samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega.

Jaga seda lehte