Navigačný riadok

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným z hlavných finančných zdrojov EÚ zabezpečujúcich vykonávanie záruky pre mladých ľudí. Bola spustená s cieľom poskytnúť podporu mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých v roku 2012 dosahovala viac ako 25 %.

Zameriava sa výlučne na mladých ľudí, ktorí neštudujú, nepracujú, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí alebo tých, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.

Vďaka tejto iniciatíve sa cielená podpora dostane do tých oblastí Európy, kde sú problémy mladých ľudí najvýraznejšie.

V rámci YEI sa zvyčajne podporuje:

  • učňovská príprava,
  • stáže,
  • pracovné stáže,
  • ďalšie vzdelávanie na zvýšenie kvalifikácie.

V rámci záruky pre mladých ľudí by členské štáty mali uskutočniť opatrenia, ktorými zabezpečia, že mladí ľudia do 25 rokov dostanú do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo od chvíle, keď prišli o zamestnanie, kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí dopĺňa iné opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni, konkrétne tie, ktoré sú podporené z Európskeho sociálneho fondu (ESF), s cieľom zavedenia alebo vykonávania záruky pre mladých ľudí. Podpora ESF sa neobmedzuje na jednotlivcov a prispieva k reforme zamestnaneckých, vzdelávacích a učňovských inštitúcií a služieb.

Celkový rozpočet YEI (pre všetky oprávnené členské štáty EÚ) na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavuje 6,4 mld. EUR. Uvedená iniciatíva sa vykonáva v súlade s pravidlami ESF. Polovica z celkovej sumy (3,2 mld. EUR) sa poskytne v rámci osobitného rozpočtového riadku pre zamestnanosť mladých ľudí a druhá polovica (3,2 mld. EUR) z Európskeho sociálneho fondu. Príspevok ESF dopĺňajú oprávnené členské štáty vlastnými finančnými zdrojmi.

Vzhľadom na to, že nezamestnanosť je stále veľmi vysoká, Komisia 14. septembra 2016 navrhla zvýšiť rozpočet na YEI o 2 miliardy EUR zo 6,4 na 8,4 miliardy EUR. Rada a Európsky parlament sa teraz dohodli na tom, že celkové zdroje pre YEI na obdobie rokov 2017 – 2020 sa zvýšia o 2,4 miliardy EUR.

Na to, aby sa opatrenia YEI vykonávané na mieste dali mobilizovať rýchlejšie, bola členským štátom uvoľnená významná časť finančných prostriedkov vo forme predbežného financovania, ktorého podiel sa v roku 2015 výnimočne zvýšil na 30 % výšky osobitného rozpočtového riadku pre YEI.

Súvislosti

  • Vo februári 2013 schválila Európska rada vytvorenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom zvýšiť dostupnú finančnú podporu EÚ pre regióny a jednotlivcov, ktorí najviac bojujú s nezamestnanosťou a nečinnosťou mladých ľudí.
  • V apríli 2013 bolo schválené odporúčanie o zavedení záruky pre mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby sa mladí ľudia úspešne zaradili do pracovného života.